Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Świat

05 lipca 2022

Poszanowanie praw związków zawodowych stale się pogarsza

Co roku Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC) publikuje Globalny Indeks Praw, będący odniesieniem do praw pracowniczych. Ta dziewiąta edycja Indeksu (dostępna na stronie www.globalrightsindex.org) szereguje 148 krajów pod względem poszanowania przez nie praw pracowniczych. Jako kompleksowy przegląd praw pracowniczych w prawie jest to jedyna baza danych tego rodzaju. Przypadki naruszeń i oceny krajowe można przeglądać według krajów i regionów. Pogarsza się poszanowanie praw pracowniczych Odnotowano rekordową liczbę naruszeń praw pracowniczych w kilku obszarach: 113 krajów wyklucza pracowników z prawa do założenia lub przystąpienia do związku zawodowego, co oznacza wzrost ze 106 w 2021 r. do 113. Pracownicy zostali wykluczeni z reprezentacji w miejscu pracy w Afganistanie, Burkina Faso, Myanmar, Syrii i Tunezji. 77% krajów odmówiło pracownikom prawa do założenia i przystąpienia do związku zawodowego. Władze w 74% krajów utrudniały rejestrację związków zawodowych, co oznacza wzrost z 59%, przy czym państwo represjonowało niezależną działalność związkową w Afganistanie, Białorusi, Egipcie, Jordanii, Hongkongu, Myanmarze i Sudanie. 50 krajów narażało pracowników na przemoc fizyczną, co stanowi wzrost z 45 w 2021 r., w tym wzrost o 35% do 43% krajów w regionie Azji i Pacyfiku oraz o 12% do 26% w Europie. 87% krajów naruszało prawo do strajku. Strajki na Białorusi, w Egipcie, Indiach, Birmie, Filipinach i Sudanie spotkały się z aresztowaniem liderów związkowych lub brutalnymi represjami. Cztery na pięć krajów zablokowały negocjacje zbiorowe. Prawo to ulega erozji w sektorze publicznym i prywatnym w każdym regionie. W Tunezji nie można prowadzić żadnych negocjacji ze związkami bez zgody szefa rządu. W Europie średnia ocena regionalna naruszeń wyniosła 2,49, mieszcząc się pomiędzy (2) Powtarzające się naruszenia i (3) Regularne naruszenia (tu zaklasyfikowano Polskę) . Prawa do negocjacji zbiorowych były poważnie deptane w większości krajów, podczas gdy w krajach Europy Wschodniej niezależne ruchy związkowe były nadal silnie tłumione. Liczba krajów, w których pracownicy doświadczyli brutalnych ataków, wyraźnie wzrosła z 12 do 26 procent krajów. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi wprowadzone w celu kontroli pandemii COVID-19 zostały złagodzone, ograniczenia wolności słowa i zgromadzeń zmniejszyły się z 22 procent krajów w 2021 roku do 15 procent w 2022 roku. Ze względu na trwający konflikt, Rosja i Ukraina nie zostały nie zostały uwzględnione w Globalnym Indeksie Praw w 2022 roku Sekretarz Generalna ITUC Sharan Burrow powiedziała: "Globalny Indeks Praw ITUC z 2022 roku obnaża, jak ta niestabilność jest wykorzystywana przez tak wiele rządów i pracodawców atakujących prawa pracowników" "Musimy ujawnić niewłaściwe postępowanie, aby rządy zdały sobie sprawę, że muszą odbudować się z nową umową społeczną: miejscami pracy, płacami, prawami, ochroną socjalną, równością i integracją". Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem

Czytaj więcej

20 czerwca 2022

Monika Uhlerova przewodniczącą KOZ SR

Delegaci z 25 związków zawodowych zrzeszonych w Słowackiej Konfederacji Związków Zawodowych Republiki Słowackiej zadecydowali o przyszłym kierunku i przywództwie Konfederacji. W dniach 16-17 czerwca 2022 r. odbył się kongres KOZ SR. Nową przewodniczącą została Monika Uhlerova. Wydział Międzynarodowy OPZZ, MCh Gości kongresu, z kraju i zza granicy przywitał poprzednik Uhlerovej- Marián Magdoško. Przedstawił również sprawozdanie z działalności KOZ SR z ostatnich 4 lat. Delegaci KOZ SR na stanowisko przewodniczącego KOZ SR wybrali Monikę Uhlerovą, pierwszą kobietę, która będzie przewodniczyć tej organizacji. Wiceprzewodniczącym został František Gajdos.  Filary Monika Uhlerova podczas kongresu przedstawiła kilka głównych celów - filarów jej programu. Jej zdaniem, trzeba profesjonalnie rozwiązywać nie tylko dotychczasowe problemy (tj. zadbać o sprawiedliwe płace i wynagrodzenia, wysokiej jakości dialog społeczny i negocjacje zbiorowe, krótsze godziny pracy, godne miejsca pracy i warunki pracy, zdrowe środowisko pracy, równe szanse i różnorodność w miejscu pracy, politykę podatkową sprzyjającą pracownikom, stabilne i trwałe zabezpieczenie społeczne i emerytalne, cyfryzację i sprawiedliwą transformację itd), ale także stawić czoła nowym wyzwaniom stojącym przed światem pracy.  Trzeba wzmocnić i zintensyfikować debatę w samych związkach zawodowych, konstruktywny dialog, a zarazem zintensyfikować proces podejmowania decyzji. Dialog społeczny jest jednym z kluczowych narzędzi, jakimi dysponują związki zawodowe. Dlatego należy dbać o jego rozwój i o jego jakość.  - Nieustannym wyzwaniem jest pokazywanie wyników naszej pracy od najniższego do najwyższego szczebla  poprzez stosowanie różnych innowacyjnych narzędzi marketingowych i wzmacnianie relacji z mediami - mowiła Uhlerova.  Widzi w tym sposób na dyskusję o kwestiach ważnych dla społeczeństwa. - Zmiana głęboko zakorzenionych opinii i postaw, dotarcie do nowych grup docelowych, zyskanie uwagi, reputacji, pozytywnego wizerunku - to wszystko jest możliwe dzięki połączeniu pozytywnych i namacalnych rezultatów, atrakcyjnych i jasnych celów oraz właściwych narzędzi komunikacyjnych. Na innowacyjne formy komunikacji najbardziej reagują ludzie młodzi - to grupa, wobec której nie możemy pozostać obojętni. W każdym czasie i w każdej organizacji ważne jest, aby jej liderzy myśleli o następnym pokoleniu - stwierdziła Uhlerova. Dla Uhlerovej ważna jest dyskusja i przemyślenie na nowo relacji z partiami politycznymi. Opowiada się za niezależnością, za tym, by się nie wiązać z żadną partią polityczną, ale nie wyklucza poważnej komunikacji i współpracy w dziedzinach, w których program KOZ SR pokrywa się z programem partii politycznych. Wysiłki te powinny prowadzić do odpolitycznienia działalności związkowej i zwiększenia pozytywnego postrzegania związków zawodowych w społeczeństwie. Interesuje ją potwierdzenie stabilnego zakotwiczenia w istniejących strukturach międzynarodowych i europejskich.  Zależy jej na tym, aby związki zawodowe na Słowacji były postępowe, innowacyjne, atrakcyjne i szanowane przez ogół społeczeństwa i profesjonalistów, partnerów społecznych, partie polityczne, członków i media. Chce, by związki podnosiły ważne kwestie w dziedzinie polityki społecznej i zatrudnienia. Młodzi Zdaniem Františka Gajdosa, nowo wybranego wiceprezesa KOZ SR, należy przywrócić związkom zawodowym należne im miejsce, status w społeczeństwie, reprezentatywność, zaufanie ludzi pracy. Zamierza on skupić się na dotarciu do młodych ludzi, którzy często nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważne są związki zawodowe. To właśnie ci młodzi ludzie są przyszłością związków zawodowych. Gdy kierował Radą Młodych Związkowców, spotykał się z wieloma młodymi ludźmi i rozmawiał z nimi na temat funkcjonowania związków zawodowych. Ponadto firma, w której pracuje, zatrudnia ponad 4 tys. pracowników, a średnia wieku jest bardzo niska. Orientuje się także, jakie są postawy i oczekiwaniach młodego pokolenia wobec związków zawodowych. Uważa, że ważne jest, aby związki zawodowe powróciły do bezpartyjności. - Naszym zadaniem nie jest pomaganie politykom, jesteśmy tu po to, by pomagać ludziom pracy - powiedział. Wystąpienie nowo wybranych władz KOZ SR można znaleźć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=RaCB997mC0Q W kongresie m.in. uczestniczyli: wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz, Magdalena Chojnowska z Wydziału Międzynarodowego OPZZ, Esther Lynch, zastępca sekretarza generalnego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, Eduard Heger, premier Republiki Słowackiej, Josef Středula, przewodniczący Czesko-Morawskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

Czytaj więcej

20 czerwca 2022

Belgijska centrala FGTB rozpoczyna protest w sprawie podwyżek płac

OPZZ wspiera protest belgijskiej centrali FGTB w sprawie podwyżek płac. Protest odbędzie się dzisiaj.  Wydział Międzynarodowy OPZZ, MCh Już podczas tegorocznego majowego kongresu FGTB szczególną uwagę zwracano na wysoką inflację i fakt, że wzrost siły nabywczej (płac i świadczeń socjalnych) jest najlepszym zabezpieczeniem przed zubożeniem pracowników. Jednocześnie wielkie międzynarodowe koncerny energetyczne czerpią ogromne zyski z gwałtownego wzrostu cen, zaś firmy, które są odbiorcami, przenoszą koszty energii na ceny swoich produktów. Belgijska indeksacja nie jest już wystarczająca. Obecnie w Belgii życie staje się coraz droższe. Ceny gazu, energii elektrycznej, oleju opałowego, benzyny, oleju napędowego, chleba, kawy, makaronu... gwałtownie rosną. Ceny rosną, a płace nie rosną. Poziom życia Belgów spada. Niektórzy nie mają już odwagi korzystać z samochodu, nawet w drodze do pracy, ponieważ jest on zbyt drogi. W niektórych rodzinach dochodzi do poświęceń w zakresie wyżywienia, opieki zdrowotnej i innych podstawowych potrzeb.  FGTB, CSC i CGSLB chcą znacznego wzrostu płac. Niestety, belgijska  ustawa o normach płacowych tego zabrania. Pozwala ona jedynie na ich bardzo niewielki wzrost. Dlatego chcą zmienić ustawę o normach płacowych. Potrzebne było 25 tys. podpisów pod petycją w tej sprawie. Ostatecznie petycję podpisało 87 390 osób! Teraz belgijski Parlament jest zobowiązany do rozpoczęcia debaty na ten temat. Wielka demonstracja FGTB 20 czerwca br. ma wywrzeć presję na belgijski rząd, by zmienił prawo. OPZZ popiera protest FGTB - list do belgijskich kolegów

Czytaj więcej

15 czerwca 2022

Andrzej Radzikowski na kongresie CSIT w Maladze

Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ bierze udział w IX kongresie CSIT Union Profesional w Maladze. Hasło kongresu to: Razem tworzymy przyszłość. Na zdjęciu: Andrzej Radzikowski z nowym przewodniczącym CSIT UP z Jose Angelo Montero Esteso (po prawej).

Czytaj więcej

15 czerwca 2022

110. sesja Międzynarodowej Organizacji Pracy

110. sesja Międzynarodowej Organizacji Pracy odbyła się w Genewie w dniach 27 maja – 11 czerwca 2022 r. Podjęto na niej bardzo ważną decyzję o uznaniu bezpieczeństwa i higieny pracy za piątą podstawową zasadę prawa pracy. Jacek Dubiński, OPZZ Pierwsza po okresie pandemii sesja MOP odbyła się w formie hybrydowej. Część delegatów uczestniczyła w niej osobiście, część - zdalnie. Dodatkowym utrudnieniem w prowadzeniu obrad były remonty prowadzone zarówno w budynku MOP, jak również w Pałacu Narodów. Odbywał się one  w mniejszych salach, co m.in. spowodowało, że członkowie Komitetu ds. Przestrzegania Standardów obradowali w kilku salach naraz i kontaktowali się za pośrednictwem środków elektronicznych. Z kolei plenarną dyskusję przeniesiono z głównej sali Pałacu Narodów do mniejszej sali, w której dotychczas debatowano nad prawami człowieka. Wszystkie te trudności, włącznie z przestrzeganiem pandemicznych zasad bezpieczeństwa, w znacznym stopniu ograniczyły mobilność i żywiołowość sesji i spowodowały rezygnację z części tradycyjnych spotkań i klubów dyskusyjnych. 110. sesję MOP, pomimo wszystkich utrudnień technicznych, można zaliczyć do bardzo udanych, efektywnych oraz ukazujących możliwości realnego dialogu wszystkich stron, zainteresowanych zagadnieniem pracy i warunkami jej wykonywania. Delegaci dążyli do konsensusu i w jego efekcie do przyjęcia dokumentów poprawiających w znacznym stopniu dotychczasowe standardy zatrudnienia w zglobalizowanym świecie. Ostatecznie 10 czerwca br. delegaci 110. sesji MOP przyjęli rezolucję w sprawie dodania jeszcze jednego filaru do dotychczasowych czterech. Do filarów: Wolność zrzeszania się w związki zawodowe oraz prowadzenia układów zbiorowych pracy. Eliminacja pracy przymusowej i obowiązkowej. Zakaz pracy dzieci Eliminacja dyskryminacji w zatrudnieniu i pracy. Dodano: Bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Delegaci zaakceptowali również osiem uzupełnień w Konwencji MOP – MLC 2006 /swoistego Kodeksu Pracy Marynarzy/ zwiększających wydatnie uprawnienia marynarzy oraz bezpieczeństwo pracy wykonywanego przez nich zawodu. Komitet ds. Godnej Pracy i Socjalnej i Solidarnej Ekonomii przyjął szesnastopunktową rezolucję zawierającą m.in. definicję socjalnej, solidarnej ekonomii wraz z przewodnikiem na temat jej promocji w kontekście godnej pracy. Złożono również wniosek o przygotowanie planu dotyczącego wprowadzanie w życie strategii godnej pracy. Komitet ds. Standardów MOP przyjął raport przygotowujący nową Konwencję MOP dotyczącą praktyk zawodowych. Z kolei Komitet ds. Przestrzegania Standardów MOP przyjął raporty dotyczące 22 rozpatrywanych spraw. Jedną z bardziej emocjonujących była wolność związków zawodowych na Białorusi. Wszyscy niezależni działacze związkowi zostali uwięzieni, a pomimo tego rząd Białorusi twierdzi, że prawa związkowe i zasady Konwencji MOP są na Białorusi przestrzegane. Komitet ds. Zatrudnienia pracował nad przyjęciem kolejnej deklaracji dotyczącej warunków pracy w zglobalizowanym świecie. Dyskusja plenarna podczas sesji dotyczyła głównie problemów wyjścia z kryzysu wywołanego pandemią COVID–19 oraz wojną na Ukrainie. Polscy delegaci związkowi wzięli także udział w spotkaniu solidarnościowym ze związkowcami arabskimi z Okupowanych Terytoriów Palestyńskich oraz w spotkaniach organizowanych tradycyjnie przez Fundację Eberta i Permanentne Przedstawicielstwo Francji przy MOP w Genewie. W 110. sesji MOP stronę pracowniczą reprezentowali: Jacek Dubiński – delegat (OPZZ), Ewa Kędzior – zastępca delegata (NSZZ  SOLIDARNOŚĆ), Błażej Mądrzycki – ekspert (OPZZ), Rafał Jankowski- ekspert (Związek Zawodowy Policjantów), Krzysztof Małecki – ekspert (FORUM), Mateusz Szymański – ekspert (NSZZ „Solidarność”).

Czytaj więcej

10 czerwca 2022

Białoruś: rząd nasila represje wobec związków zawodowych

Związki zawodowe z całego świata 8 czerwca br. zorganizowały protesty w obronie uwięzionych białoruskich związkowców w Amsterdamie, Berlinie, Brukseli, Genewie, Seulu, Warszawie i Wilnie. Prawa człowieka, pokój i demokracja są zagrożone na Białorusi. Reżim Łukaszenki zaostrzył walkę z niezależnymi związkami zawodowymi, a prokurator generalny kraju złożył wniosek do Sądu Najwyższego o zakończenie działalności kilku organizacji związkowych i dąży do penalizacji legalnej działalności związkowej. Wydział Międzynarodowy OPZZ, MCh Pod koniec kwietnia br. zostało zatrzymanych ponad 20 liderów związkowych. Białoruskie siły bezpieczeństwa systematycznie nękają związkowców. Ostatnie działania bezpieki wymierzone są w centrum związkowe BKDP (należące do ITUC) oraz jego członków - Białoruski Niezależny Związek Zawodowy (BNP), Związek Zawodowy Pracowników Radia i Elektroniki (REP), Wolny Związek Zawodowy Białorusi (SPB) i Wolny Związek Zawodowy Metalowców (SPM). Liderzy tych związków są więzieni lub objęci śledztwem karnym, w tym przewodniczący BKDP i członek Rady Administracyjnej MOP Aleksandr Jaraszuk; wiceprzewodniczący BKDP Sergey Antusevich; przewodniczący BNP Maxim Poznyakov; liderzy REP Gennadiy Fedynich i Zinaida Mikhnyuk; przewodniczący SPB MIkałaj Szarach; oraz prezydent SPM Aleksandr Buchwostow. Podczas dorocznej Międzynarodowej Konferencji Pracy MOP, która odbywała się w tym tygodniu, reżim na Białorusi został ostro skrytykowany za ciągłe łamanie podstawowych standardów pracy. Do tego 8 czerwca br. związki zawodowe z całego świata zorganizowały protesty w obronie uwięzionych białoruskich związkowcóww wielu dużych miastach, takich jak Amsterdam, Berlin, Bruksela, Genewa, Seul, Warszawa i Wilno.Sekretarz Generalny ITUC Sharan Burrow powiedziała, że reżim Łukaszenki wyraźnie zamierza zdławić podstawowe wolności, w tym prawo do strajku i prawo do legalnej reprezentacji związkowej. ITUC potępia te ostatnie posunięcia, które mają na celu pogłębienie kontroli reżimu nad wszystkimi aspektami życia i ukaranie tych, którzy po prostu chcą jak najlepiej dla ludzi pracy.  Więcej

Czytaj więcej

09 czerwca 2022

Kongres FGTB o wolności związków zawodowych

Na początku czerwca br. odbył się kongres belgijskiej FGBT. Delegaci wybrali sekretariat federalny FGTB, dyskutowali o przyszłości centrali oraz planach na kolejne 4 lata. W kongresie z ramienia OPZZ uczestniczyła Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca OPZZ oraz Magdalena Chojnowska z Wydziału Międzynarodowego OPZZ. Wydział Międzynarodowy OPZZ, MCh Przedstawicielki OPZZ 1 czerwca br. wzięły udział w seminarium zorganizowanym przez Instytut Współpracy Międzynarodowej Związków Zawodowych FGTB (IFSI) pt. Solidarni ponad granicami. W warsztatach wzięło udział 73 międzynarodowych partnerów związkowych FGTB, w tym z Rwandy, Beninu, Kolumbii, Brazylii i Maroka. Głównym tematem seminarium były kwestie wolności związkowych. Obecność wielu przedstawicieli związków zawodowych umożliwiła dokonanie przeglądu naruszeń praw i wolności w różnych państwach, w szczególności afrykańskich i z Ameryki Łacińskiej. Podsumowanie przedstawiła sekretarz federalna FGTB. Omówiła również sytuację w Belgii, gdzie prawa związków zawodowych są stale ograniczane, o czym mówi ostatni raport ITUC. (zapraszamy do zapoznania się z raportem tutaj) Kolejne dni – 2 i 3 czerwca br., wypełniły wybory sekretariatu federalnego FGTB i ważne dyskusje. W wyborach wzięło udział 1500 działaczy. Delegaci wybrali Thierry'ego Bodsona na przewodniczącego i Mirandę Ulens na sekretarza generalnego. Gratulujemy! Postulaty na przyszłość FGTB opracowała swój strategiczny plan na przyszłość. Składa się z 10 postulatów, które koncentrują się na polityce gospodarczej i społecznej oraz określają wytyczne dla FGTB na najbliższe 4 lata. Te postulaty to: lepsze płace i odnowiona siła nabywcza lepsze warunki pracy silniejszy system zabezpieczenia społecznego sprawiedliwe opodatkowanie większa kontrola państwa i silne usługi publiczne  większa obecność związków zawodowych poszanowanie swobód związkowych europejska i międzynarodowa solidarność nie dla skrajnej prawicy reforma państwa. O obronie swobód związkowych Podczas kongresu zwracano wagę na bezprecedensową inflację, która pokazuje, że wzrost siły nabywczej (płac i świadczeń socjalnych) jest najlepszym zabezpieczeniem przed zubożeniem pracowników, z pracą lub bez. Dyskutowano również o znaczeniu państwa, usług publicznych i zabezpieczenia społecznego w walce o bardziej równe społeczeństwo. Istotną kwestią podnoszoną podczas obrad była walka ze skrajną prawicą, rasizmem i faszyzmem. Dla FGBT obrona swobód związkowych, w tym prawa do strajku, w Belgii i na świecie jest szczególnie ważna. Delegaci zapoznali się także z wynikami barometru społeczno-gospodarczego. Nie ma wątpliwości, że kongres pomógł zewrzeć szeregi FGTB na dwa tygodnie przed wielką narodową demonstracją zaplanowaną na 20 czerwca br. na rzecz zmiany belgijskiej ustawy o normie płacowej (tzw. ustawa z 1996 r.), która uniemożliwia Belgom wynegocjowanie realnych podwyżek płac.

Czytaj więcej

04 czerwca 2022

Nic o nas bez nas! Manifest sprawiedliwej transformacji

Europejska Federację Związków Zawodowych Przemysłu (IndustriAll Europe) przyjęła Manifest sprawiedliwej transformacji: Nic o nas bez nas! Organizacjami członkowskimi IndustriAll Europe z ramienia OPZZ są Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce oraz Związek Zawodowy Górników w Polsce. Wydział Międzynarodowy OPZZ W Manifeście Europejska Federacja Związków Zawodowych Przemysłu domaga się: Zaktualizowanej strategii przemysłowej UE zabezpieczającej: Dialogu społecznego w zakresie kształtowania polityki przemysłowej poprzez wykorzystanie potencjału innowacyjnego pracowników. Przeglądu rozporządzenie o zarządzaniu energią i zobowiązania państw członkowskich do opracowania kompleksowych planów sprawiedliwej transformacji w kontekście krajowych planów energetyczno-klimatycznych. Związki zawodowe powinny być obowiązkowo zaangażowane w dialog społeczny. Utworzenia Europejskiego Obserwatorium Sprawiedliwej Transformacji monitorującego realizację wszystkich polityk i środków związanych z Europejskim Zielonym Ładem. Większego zaangażowania młodych ludzi w planowanie transformacji i wsłuchiwanie się w ich potrzeby. Różnorodności i równości w celu uwzględnienia najlepszych pomysłów i innowacji członków naszych społeczeństw. demokratyczne współtworzenie ścieżki demokracji dostęp do przystępnej cenowo, zdekarbonizowanej energii, a także strategicznych surowców i komponentów inwestycje w przekształcenie terenów przemysłowych i infrastruktury uczciwą konkurencję na rynkach UE i międzynarodowych, w tym również w zakresie kosztów emisji dwutlenku węgla tworzenie innowacyjnych rynków dla wiodących produktów. Manifest sprawiedliwej transformacji Tutaj można zapoznać się z filmem promującym Manifest z napisami w języku polskim:

Czytaj więcej