5 i 6 października w Madrycie odbyła się coroczna, międzynarodowa konferencja Europejskich Rad Zakładowych (ERZ). Wzięło w niej udział ponad 130 osób z organizacji związkowych całej Europy. Organizatorem konferencji była Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ). 

W wydarzeniu z ramienia OPZZ uczestniczyli  Marek Kuczyński, który pełni funkcję zastępcy Przewodniczącego Zespołu problemowego OPZZ ds. Europejskich Rad Zakładowych oraz Sebastian Dereń, członek Zespołu problemowego OPZZ ds. Europejskich Rad Zakładowych.

Tegoroczną edycję poświęcono nowelizacji unijnej Dyrektywy w sprawie ERZ

Podczas konferencji przedstawiono główne luki i wady obecnej dyrektywy, do których zaliczają się niejasne definicje kluczowych praw, takich jak: informacja, konsultacje, ponadnarodowość, poufność, a także nieodstraszające sankcje i nieskuteczny dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Oznacza to, że prawa ERZ do informacji i konsultacji istnieją często jedynie na papierze. Poważne wady obowiązującego prawodawstwa umożliwiają międzynarodowym firmom obchodzenie praw pracowników do informacji i konsultacji, a także różne traktowanie związkowców w zależności od  krajów z których się wywodzą.

Istotna kwestia: demokratyzacja 

Istotną kwestią na jaką zwrócił uwagę  Joaquin Pérez Rey -  hiszpański Sekretarz stanu ds. pracy i ekonomii społecznej w Ministerstwie Integracji, Zabezpieczenia Społecznego i Migracji, był  proces demokratyzacji i udziału związków zawodowych w tym procesie.  Konkretnie o poszanowanie praw pracowniczych, które należy zabezpieczyć poprzez instrumenty przymusu wobec pracodawcy w przypadku braku ich poszanowania. Zagrożenie karą braku poszanowania praw pracowniczych i związkowych zmusi pracodawcę do współdziałania.

Wnioski delegatów

Konkluzją delegatów było wezwanie, przekazane bezpośrednio podczas zdalnego połączenia z Komisarzem EU ds. Pracy i spraw socjalnych, do wprowadzenia zmian, które doprowadzą do bardzo potrzebnych ulepszeń w czterech kluczowych obszarach:

  • egzekucji i dostępu do wymiaru sprawiedliwości
  • równego dostępu do informacji i procesu konsultacyjnego
  • jasnych definicji kluczowych praw ERZ 
  • wzmocnienia roli eksperta związkowego