Dokładnie 20lat temu Unia Europejska rozszerzyła się na Wschód o 10 nowych krajów członkowskich. Było to największe jednorazowe poszerzenie UE w całej historii, historyczne wydarzenie, jakim było powitanie w sumie 11 nowych członków z Europy Środkowej i Wschodniej oraz symboliczne ponowne zjednoczenie Europy po dziesięcioleciach podziałów. Jednakże, jeśli spojrzymy na stan partycypacji pracowników, wciąż możemy mówić o ostrym podziale między Wschodem a Zachodem.

Podkreślono znaczenie, jakie przystąpienie do UE miało dla Europy Środkowej, zarówno pod względem postępu legislacyjnego na poziomie krajowym dotyczącego praw pracowniczych, dialogu społecznego i demokracji w miejscu pracy, jak i legislacji unijnej odnoszącej się do informacji i konsultacji, zwłaszcza w kontekście Europejskich Rad Zakładowych. Współpraca z Zarządem Centralnym, Radą Pracowniczą/Pracowników, a także związkami zawodowymi i pracownikami, stanowiła istotny element tego procesu.

Podczas Konferencji uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu informacji, konsultacji i partycypacji pracowników w ostatnich 20 latach w krajach członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej. Dyskusje dotyczące demokracji w miejscu pracy, prowadzone z perspektywy przedstawicieli pracowników i związków zawodowych, skłoniły do wniosku, że nadal oczekuje się zrównania płac na zasadzie wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa pracy. Poruszono także kwestię potrzeby wzmocnienia współpracy międzynarodowej w celu podjęcia działań mających na celu wzmocnienie demokracji w pracy na terenie całej Unii Europejskiej.

Okrągły stół przedstawicieli pracowników i związków zawodowych z krajów członkowskich Europy Środkowej i Wschodniej stanowił szczegółowy przegląd sytuacji prawnej i praktycznej demokracji w pracy, a także platformę do refleksji i wymiany doświadczeń.

Podczas konferencji przedstawiciele OPZZ wzięli udział. Marcin Grzybowski, panelista z OPZZ, przedstawił sytuację polskiego dialogu społecznego oraz jego funkcjonowanie w ostatnich latach na forum Rady Dialogu Społecznego oraz w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego.

Magda Chojnowska, 

Wydział Międzynarodowy OPZZ