W dniu 14 marca 2023 r.  przewodniczący Rady OPZZ Województwa Opolskiego Wojciech Rajchel został powołany w skład Rady Doradczej ds do spraw Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+ po wyłonieniu konkursowym. Mamy bardzo ważny głos jako partner społeczno-gospodarczy w regionie w przygotowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dalej: Strategia ZIT) Aglomeracji Opolskiej 2021+.

Szczegóły Posiedzenia:

https://aglomeracja-opolska.pl/.../i-posiedzenie-rady...

Rada jest organem doradczym działającym przy Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska. Organ składa się z przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych, podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji.

Do zadań Rady należeć będzie w szczególności:

- Opiniowanie projektu Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+ wraz z listą projektów zintegrowanych wskazanych do realizacji

- Opiniowanie zmian Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+

Udział w procesie monitorowania postępów wdrażania Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021