2 czerwca 2023 r. odbyło sięposiedzenie sprawozdawczo-wyborcze delegatów Międzyregionalnej Rady ZwiązkowejŁaba-Nysa, w którym wzięło udział 36 delegatów z Czech Niemiec i Polski. OPZZreprezentowało 6 delegatów.

Międzyregionalną Radę Związkowątworzą DGB-Saksonia, ČMOKS-Północ (Czechy), NSZZ „Solidarność” RegionJeleniogórski oraz OPZZ Rada Województwa Dolnośląskiego.

MRZ Łaba-Nysa od 30 lat angażuje sięna rzecz solidarnego rozwoju pogranicza Unii Europejskiej. Wraz z EuropejskąKonfederacją Związków Zawodowych (EKZZ) opowiada się za spójnością gospodarczą,społeczną i terytorialną w UE, a jej celem jest zapewnienie dobrobytu, warunkówpracy, kształcenia i życia oraz wysokiego zabezpieczenia społecznego wewszystkich regionach.

Podczas posiedzenia delegaciwysłuchali sprawozdania z działalności Rady, które przedstawili:

Józef Šlunecka – reprezentującyCzesko-Morawską Federację Związków Zawodowych,

Marcus Schlimbach – reprezentującyDGB Okręgu Saksonii,

Andrzej Otręba – reprezentujący RadęOPZZ woj. dolnośląskiego,

Franciszek Kopeć – reprezentującyRegion Jeleniogórski NSZZ Solidarność.

W kolejnej części posiedzenia odbyłysię wybory na Przewodniczącego MRZ Łaba-Nysa. Przewodniczącym Rady zostałAndrzej Otręba, a Wiceprzewodniczącymi Józef Šlunecka z Czech oraz MarcusSchlimbach z Niemiec.

Na posiedzeniu delegaci przyjęlirównież „Priorytety działania na trzyletnią kadencję Rady”, wśród których napierwszy plan wysuwa się egzekwowanie praw pracowniczych i dobrych warunkówpracy na pograniczu, jak również promowanie zrównoważonego rozwoju regionalnego.Związki zawodowe będą nadal transgranicznie zwalczać naruszenia prawpracowniczych i związkowych. MRZ Łaba-Nysa będzie intensywnie pracować nadegzekwowaniem DOBREJ PRACY dla wszystkich zatrudnionych pracowników, w myślzasady: „taka sama płaca za taką samą pracę”. Konieczne jest nawiązaniewspółpracy młodych związkowców z poszczególnych krajów. Niezbędne staje sięrównież nawiązanie współpracy
z podmiotami państwowymi w celu opracowania i realizacji inicjatyw na rzeczcałościowego rozwoju pogranicza w obszarze: pracy, edukacji, gospodarki iprzestrzeni społecznej.

W drugim dniu - w obecności 100delegatów i gości odbyły się obchody 30-lecia MRZ Łaba-Nysa. Z życzeniami ipodziękowaniami za działania wystąpili:

Senator RP Krzysztof Mróz, w imieniuwojewody dolnośląskiego,

Wiceprzewodniczący OPZZ SebastianKoćwin,

dr Maciej Zathey - Dyrektor InstytutuRozwoju Terytorialnego, w imieniu Marszałka województwa dolnośląskiego,

oraz Franciszek Kopeć, któryprzeczytał list Piotra Dudy Przewodniczącego NSZZ Solidarność.

W trakcie uroczystości głos zabrałJozef Stredula, wiceprzewodniczący EKAZZ i Przewodniczący Czesko-MorawskiejFederacji Związków Zawodowych, przypominając o wyzwaniach przed którymi stoieuropejski ruch związkowy oraz trudnej sytuacji czeskich związkowców.

Na zakończenie zabrał głos Dr MaxBrändle - Dyrektor biura Fundacji im Friedricha Eberta

w Warszawie, która zadbała o stronę organizacyjno-logistyczną spotkania.