17 listopada członkowie Branży OPZZ Przemysł dyskutowali na temat sytuacji w przedsiębiorstwach tego sektora. Posiedzenie Branży poprowadził jej przewodniczący - Mirosław Grzybek z Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników.

Omówiono szczegółowo koniunkturę w poszczególnych sektorach przemysłu. Spostrzeżenia członków Branży OPZZ Przemysł potwierdziły dane statystyczne opisujące kondycję tej branży przedstawione przez Norberta Kusiaka, dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ.

Kondycja przemysłu

Pomimo że kondycja branży przemysłowej jest od wielu miesięcy osłabiona, forma poszczególnych przedsiębiorstw jest zróżnicowana. Wskazywano, że w hutnictwie obserwowane jest ograniczenie zapotrzebowania na krajową produkcję stali, które przekłada się na decyzje o zmniejszeniu produkcji przez niektóre przedsiębiorstwa i zastosowaniu postojowego dla pracowników. Podobne działania obserwowane są w zakładach hutniczych na Węgrzech czy w Rumunii. 

Na krajowych producentów stali ma przede wszystkim wpływ sytuacja na rynku europejskim, w tym napływ na polski rynek stali produkowanej w tzw. państwach trzecich, czyli spoza UE. Rośnie w związku z tym obawa o koniunkturę na krajową stal, a w konsekwencji możliwość utrzymania zatrudnienia w zakładach hutniczych, koksowniach i walcowniach w dłuższym czasie. Zakłady, w których kondycja finansowa jest na ten moment dobra jest konsekwencją m.in. wzrostu cen stali po 2020 r. oraz realizacji pozyskanych zamówień na produkty. W najbliższej przyszłości na kondycję przemysłu z pewnością wpływ będzie miała polityka w obszarze hurtowych cen energii, a także poziom nakładów inwestycyjnych przeznaczanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe na wzrost innowacyjności.

Sytuacja przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej jest z kolei w dużym stopniu uzależniona od możliwości zakupowych konsumentów. Ich budżety są jednak od dłuższego czasu mocno nadwyrężone wysokim wzrostem kosztów utrzymania w związku z notowaną inflacją oraz realnym obniżeniem się siły nabywczej wynagrodzeń. Powoduje to spadek zapotrzebowania na nowe auta. Na branżę silnie oddziałują również procesy związane ze zmianami technologicznymi i polityką klimatyczną, która promuje auta o napędzie elektrycznym a generuje zmniejszenie zapotrzebowania na auta spalinowe i konieczność przekształceń produkcji. W sektorze produkującym wyroby motoryzacyjne na potrzeby obronności na kondycję zakładów pracy w dużym stopniu ma wpływ polityka państwa w obszarze zamówień publicznych. W ocenie związkowców, powinna ona w znacznie większym stopniu uwzględniać działania na rzecz wykorzystania i wzrostu potencjału krajowych przedsiębiorstw produkujących na potrzeby obronności kraju.

Co z wynagradzaniem pracowników przemysłu?

Członkowie Branży dyskutowali również o polityce wynagradzania pracowników w przemyśle oraz stanie negocjacji płacowych w tym sektorze prowadzonych przez związki zawodowe z pracodawcami. Wiele z procesów negocjacyjnych nadal trwa, natomiast te zakończone porozumieniem w sprawie poziomu wzrostu wynagrodzeń stanowią przykład skuteczności związkowców OPZZ w reprezentowaniu interesu pracowników.

Kwestie płacowe są szczególnie istotne dla pracowników przedsiębiorstw z sektora przemysłu lekkiego, w którym szczególnie pracownicy z zakładów odzieżowych borykają się z niskimi wynagrodzeniami oraz konkurencją wyrobów z państw trzecich. Związki zawodowe zrzeszone w OPZZ aktywnie działają na rzecz organizowania pracowników tego sektora i wzrostu ich wynagrodzeń, co nie jest łatwe przy rozproszeniu zakładów pracy w tym sektorze.

Dialog społeczny prowadzony w zakładach pracy w obszarze wzrostu wynagrodzeń potwierdza konieczność wprowadzenia rozwiązań oddziałujących na system wynagradzania pracowników w gospodarce – wskazała wiceprzewodnicząca OPZZ, Barbara Popielarz.

Dlatego OPZZ postuluje wprowadzenie do porządku prawnego obowiązku prowadzenia corocznych negocjacji w sprawie wzrostu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach oraz - ustalanego w każdym roku w drodze negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego - wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Instrument ten (poza kluczowym narzędziem poprawy warunków płacowych pracowników jakim jest ustawowy wzrost płacy minimalnej) stanowiłby narzędzie pozwalające ograniczyć spłaszczenie wynagrodzeń w zakładach pracy.

Ponadto wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz przedstawiła członkom Branży OPZZ Przemysł informacje o planowanych działaniach OPZZ w najbliższych miesiącach oraz postulaty OPZZ dotyczące zmian w systemie podatkowym, które mają na celu zwiększenie dochodów do dyspozycji pracowników oraz poprawę atrakcyjności zatrudnienia na umowę o pracę.

(KP)