Temat polityki surowcowej i energetycznej państwa byłprzedmiotem dyskusji członków Branży OPZZ Górnictwo i Energetyka naposiedzeniu Branży 27 listopada. Odbyło się ono już po wyborachparlamentarnych, zatem zasadna była dyskusja na temat obecnego stanu realizacjipolityki energetycznej państwa oraz oczekiwań odnośnie do jej kształtu wkolejnych latach.

Spotkanie, w którym wziąłudział przewodniczący OPZZ, Piotr Ostrowski oraz wiceprzewodnicząca OPZZ,Barbara Popielarz poprowadził przewodniczący Branży, Dariusz Potyrała, liderZwiązku Zawodowego Górników w Polsce.

Ekspert OPZZ, MaciejZaboronek, przedstawił członkom Branży informację w sprawie cen uprawnień doemisji CO2 i związanego z tym wpływu na polską energetykę i sektor węglowy orazostatnich zmian w systemie EU ETS, które wejdą w życie w 2024; założeń PolitykiEnergetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040) opracowanej w 2021 roku orazprojektu aktualizacji PEP2040 z roku 2023 a także możliwych planów względemsektora energetyczno-wydobywczego nowych władz na podstawie programów izapowiedzi partii, które najpewniej sformują koalicję rządową.

W oparciu o ww.prezentację miała miejsce pogłębiona dyskusja na temat oczekiwań Branżyodnośnie do kształtu polityki surowcowej i energetycznej państwa wobeczobowiązań klimatycznych przyjętych przez Polskę na forum unijnym. Przyjętokierunkowe stanowisko w tej sprawie, które zostanie przekazane nowoutworzonemurządowi. Kluczowy będzie rzetelny i efektywny dialog ze stroną społecznąreprezentującą pracowników zatrudnionych w sektorze.

Branża otrzymała równieżinformację w sprawnie prognoz gospodarczych w UE, w tym cen surowców i energiielektrycznej oraz zapotrzebowania na energię elektryczną. Prognozy stanowiąbowiem uwarunkowania dla realizacji inwestycji niezbędnych dla przeprowadzeniatransformacji klimatycznej w kolejnych latach. Zwrócono uwagę przy tym na praceKomisji Europejskiej nad reformą zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej.Ostateczny kształt tej reformy będzie miał wpływ na przestrzeń dla wydatków nainwestycje infrastrukturalne i społeczne państw w kolejnych latach a przez tomożliwość działań na rzecz transformacji klimatycznej, w tym ochronyspołeczeństwa przed jej negatywnymi skutkami. Ponadto zwrócono uwagę na teunijne inicjatywy, które mogą mieć wpływ na koszty ponoszone przezprzedsiębiorstwa oraz wpływać na ich konkurencyjność.

W posiedzeniu Branży wziąłudział również członek Parlamentu Europejskiego, Łukasz Kohut oraz poseł naSejm RP, Dariusz Wieczorek. Pierwszy z nich przedstawił informację na tematbieżących prac Parlamentu Europejskiego w obszarach mających wpływ na kondycjęsektora surowcowego i energetycznego w Polsce, w tym rezultat prac nad tzw.dyrektywą metanową. Drugi omówił sytuację polityczną po wyborachparlamentarnych oraz uzgodnienia koalicji PO, Lewicy i Trzeciej Drogi dotycząceplanowanej polityki. Przedstawiciele OPZZ przypomnieli w związku z tymsztandarowe postulaty OPZZ w obszarze polityki wynagradzania pracowników,systemu podatkowego oraz emerytalnego, wskazali również na niezbędne działaniaw obszarze polityki gospodarczej państwa.

(KP)