Lubelski Szczyt na rzecz Ukrainy, który odbył się w dniach 22-23 kwietnia 2023 r. był manifestem sprzeciwu wobec rosyjskiej agresji, która nieustannie powoduje masowe ofiary oraz zniszczenia infrastruktury. Agresja ta prowadzi również do znacznego spadku zatrudnienia i trudności gospodarczych na Ukrainie, utraty miejsc pracy, wewnętrznych przesiedleń milionów Ukraińców oraz łamania praw pracowniczych przez ukraińskie władze i pracodawców.

Podczas szczytu wezwano również do wsparcia drogi Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej i podkreślono znaczenie poszanowania praw pracowniczych, w tym prawa do organizowania się i strajku. UE została wezwana do zorganizowania szczytu z partnerami społecznymi przed szczytem UE-Ukraina, a związki zawodowe muszą być zaangażowane w proces odbudowy Ukrainy.

Wreszcie, szczyt nakreślił wyzwania, którymi należy się zająć, aby zapewnić Ukrainie sukces w procesie akcesyjnym, w  tym rolę związków zawodowych w odbudowie Ukrainy poprzez dialog społeczny i negocjacje zbiorowe jako gwaranta:

  • silniejszego egzekwowania praw pracowniczych w okresie stanu wojennego i po jego zakończeniu, z większą odpowiedzialnością międzynarodowych korporacji i zagranicznych inwestorów;
  • wznowienia stosunków przemysłowych w kraju;
  • kompleksowego przeglądu prawa pracy;
  • uruchomienia ukraińskiego instrumentu wspierającego budowanie potencjału związków zawodowych;
  • zapobieżenia na wszystkich poziomach zastępowaniu udziału związków zawodowych.

Uwarunkowania społecznych w procesie odbudowy Ukrainy

Zwrócono uwagę na status Unii Europejskiej (UE) jako strategicznego gracza na arenie międzynarodowej z jej możliwością wsparcia finansowego w odbudowie Ukrainy. UE musi dawać przykład i zapewnić, że ludzie pracy mają godne warunki i ochronę układów zbiorowych. Wdrożenie społecznego dorobku prawnego Wspólnoty musi stać się warunkiem wstępnym.

Rolę związków zawodowych w procesie przystąpienia do UE

Przystąpienie do UE musi być okazją do dostosowania kraju do międzynarodowych, unijnych standardów pracy i standardów społecznych oraz przepisów, aby zagwarantować, że będzie to sukces dla pracowników na Ukrainie i w pozostałej części UE. Lubelski Szczyt wezwał Państwo ukraińskie do priorytetowego traktowania dialogu społecznego i praw pracowniczych w trakcie odbudowy po wojnie i starań o członkostwo w UE.

Wiceprzewodniczący Błażej Mądrzycki, który reprezentował OPZZ podczas szczytu, w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę: „Nie możemy się zgodzić z tym, aby uprawnienia związków zawodowych na jakimkolwiek poziomie nie były poszanowane lub przestrzegane. Związek zawodowy jest przede wszystkim mediatorem spraw społecznych, dlatego też żadna czynność w żadnym społeczeństwie nie może odbywać się z pominięciem związków zawodowych. […] Stąd właśnie w procesie poszerzenia Unii Europejskiej musza uczestniczyć związki zawodowe.”

Bardzo istotną rzeczą przedstawioną przez wiceprzewodniczącego było: „W procesie odbudowy Ukrainy została przygotowana odpowiednia infrastruktura do umów zbiorowych na poziomie zakładowym i ponadzakładowym, bo w procesie odbudowy klauzule społeczne w układach zbiorowych  przy zamówieniach publicznych są sprawą najistotniejszą.”

Lubelski Szczyt na rzecz Ukrainy był wyrazem naszych wartości i przekonań, że dla krajów i instytucji w Europie niezwykle ważne jest wzmocnienie dialogu społecznego oraz pełne poszanowanie praw związków zawodowych.

Magdalena Chojnowska, Wydział Międzynarodowy OPZZ