Rada OPZZ woj. Opolskiego zrealizowała kolejne moduły szkoleniowe dla pracowników. Tematyka szkoleń obejmowała następujące zagadnienia.

  • SIP- prowadziła Anna Wacławik Młodszy Inspektor Pracy OIP w Opolu
  • Wpływ Związków zawodowych na bhp w zakładzie pracy- poprowadził Maciej Klimko St .inspektor pracy OIP w Opolu
  • Istota dialogu zakładowego i społecznego – poprowadził przewodniczący Wojciech Rajchel
  • Panel dodatkowy po zajęciach - Zagrożenia psychospołeczne i istotę obrony koniecznej ze szkoleniem technik samoobrony poprowadził instruktor self defence i kung fu Wojciech Rajchel oraz Roman Nizio instruktor kung fu.

To kolejny moduł szkoleniowy, który poprowadzony wspólnie z PIP w Prudniku. Przewodniczący Wojciech Rajchel szczegółowo omówił również istotę dialogu społecznego ocenę dotychczasowego dorobku funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego, jej zespołów problemowych i doraźnych. Młodsza inspektor pracy Pani Anna Wacławik, omówiła status prawny społecznej inspekcji pracy, działalność SIP na rzecz poprawy warunków pracy, uprawnienia oraz zasady postępowania społecznych inspektorów pracy, kontrola zagadnień prawnej ochrony pracy, bhp oraz technicznego bezpieczeństwa pracy, formułowanie zaleceń i uwag społecznego inspektora pracy, udział społecznego inspektora pracy w dochodzeniu powypadkowym (zasady pracy w zespole powypadkowym, komunikacja w zespole i między stronami - podział zadań i ról, konflikty w pracach zespołu i sposoby ich rozwiązywania), stres w pracy społecznego inspektora pracy i sposoby radzenia sobie z nim.

Starszy inspektor pracy Maciej Klimko ekspert prawa związkowego, omówił on szczegółowo reprezentatywność organizacji związkowej i ustalanie liczby członków; uprawnienia kontrolne i konsultacyjne; konsultacje w sprawach indywidualnych
i zbiorowych, ochrona związkowa w orzecznictwie, kształtowanie warunków BHP w wewnętrznym prawie pracy i wpływ związków zawodowych na BHP, nowelizacja Kodeksu Pracy w 2023r. (tzw. work-life balance), planowane zmiany w KP w 2024r., stres w pracy, zagrożenia psychospołeczne, czynniki stresogenne występujące w pracy zawodowej – sposoby radzenia sobie z nimi.

Panel dodatkowy po zajęciach poprowadzili Wojciech Rajchel i Romanem Nizio, przedstawili zagrożenia psychospołeczne w kontekście istoty obrony koniecznej wraz ze szkoleniem technik i pokazem samoobrony.

Uczestnicy otrzymali materiały oraz certyfikaty. W załączeniu materiały i prezentacje. Kolejny moduł już jest zaplanowany.