Dnia 20 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. 

Ze strony Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w posiedzeniu uczestniczyli członkowie zespołu: Wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin oraz Sławomir Łukasiewicz - przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka", a także eksperci: Leszek Miętek – Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Jakub Kus – Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”, Janusz Stefańczyk – Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP, Jerzy Oleszak – Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP, Szymon Chojnacki – Członek Zarządu Rady Krajowej Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego oraz specjalistka w Wydziale Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia Katarzyna Duda. W związku z ustąpieniem ze stanowiska przewodniczącego Zespołu w czerwcu br. przez Waldemara Lutkowskiego, posiedzenie odbyło się pod przewodnictwem nowego przewodniczącego – Krzysztofa Kisielewskiego z ramienia Forum Związków Zawodowych.

Podczas posiedzenia omówiono następujące tematy:

·Postulat likwidacji wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz rozszerzenia wykazu stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

·Postulat zapewnienia pracownikom o bardzo długim stażu ubezpieczeniowym możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

·Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu przyznania części emerytury po zmarłym małżonku wdowie bądź wdowcowi.

Z uwagi na nieobecność autorów pisma Koalicji Porozumienie Głuchych w sprawie postulatu dotyczącego najniższych świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r. omówienie tego tematu przełożono na następne posiedzenie.

W punkcie dotyczącym emerytur pomostowych głos zabrali zaproszeni przedstawiciele organizacji członkowskich OPZZ, którzy opowiadali się za likwidacją wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz rozszerzeniem wykazu stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Zwracano uwagę na to, że mimo upływu 8 lat temu od ostatecznego terminu na przygotowanie strategii dotyczącej wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób wykonujących przez co najmniej 15 lat prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, która miała zostać przygotowana w zamian za wprowadzenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych, minister właściwy do spraw pracy nie przedstawił propozycji dokumentu. Z kolei postulat uzupełnienia katalogu prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze uzasadniano faktem, że wiele grup zawodowych zostało pominiętych w ustawie o emeryturach pomostowych z dnia 19 grudnia 2008 r. mimo wcześniejszej obecności w wykazie. Zwracano również uwagę na powstanie nowych zawodów, których charakter pracy uzasadnia umieszczenie ich w wykazie stanowisk prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, m.in. inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Przedstawiciele OPZZ zwrócili się do Sekretarza Stanu Stanisława Szweda z pytaniem o termin podjęcia prac parlamentarnych nad projektami ustaw w sprawie wprowadzenia emerytur stażowych. Przypomniano, że w Sejmie znajdują się obecnie 4 projekty ustaw: dwa złożone w Sejmie, w porozumieniu z OPZZ, przez Klub Parlamentarny PSL-Kukiz’15 oraz Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy, a także obywatelski i prezydencki projekt ustawy. Stanisław Szwed udzielił informacji, że projekty ustaw w sprawie emerytur stażowych będą rozpatrywane wspólnie na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny po tym, jak prezydencki projekt ustawy złożony w Sejmie 14 grudnia 2021 r. zostanie skierowany pod obrady Sejmu (pod warunkiem skierowania go do dalszych prac), nie podał jednak harmonogramu powyższych prac. W związku z powyższym wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin zwrócił się do Przewodniczącego Zespołu Krzysztofa Kisielewskiego z wnioskiem o zaproszenie na następne posiedzenie posłanki Urszuli Ruseckiej – Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu.

W dyskusji dotyczącej poselskiego projektu ustawy w sprawie przyznania 25 proc. emerytury po zmarłym małżonku wdowie bądź wdowcowi OPZZ opowiedziało się za tym, aby wdowie lub wdowcowi pobierającemu świadczenie emerytalne przysługiwało dodatkowo 50 proc. emerytury zmarłego małżonka. Obecnie kobieta po śmierci męża musi zdecydować czy zachować swoją emeryturę, czy zrezygnować z niej i skorzystać z renty rodzinnej – 85 proc. emerytury męża.

KD

zdjęcia: Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"