Na wniosek przewodniczącego Zarządu Związku NSZZ Pracowników Górnictwa i Przetwórstwa Siarki Grupa Azoty z Kopalni i Zakładów Górniczych Siarki „Siarkopol” S.A.. Jacka Miodyńskiego – przewodniczący OPZZ, Piotr Ostrowski skierował pismo do Minister Klimatu i Środowiska w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.

Projekt ustawy, który przygotowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (nr UD280 w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów) ma między innymi na celu zapewnienie należytej ochrony prawnej złóż kopalin, w szczególności o strategicznym znaczeniu dla gospodarki oraz zmianę przepisów regulujących działalność gospodarczą prowadzoną przez przedsiębiorstwa na podstawie prawa geologicznego i górniczego.

Prace nad tym projektem ustawy trwają jednak długo a termin jego uchwalenia - określony w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów - minął. Przygotowanie projektu ustawy do uchwalenia rozpoczęto w październiku 2021 r. a termin jego przyjęcia przez Radę Ministrów określono na IV kwartał 2022 r. Mimo, że projekt ustawy został poddany zarówno konsultacjom publicznym jak i opiniowaniu, nie został do tej pory skierowany do kolejnych etapów legislacyjnych.

W związku z tym, przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski zawnioskował do Minister Środowiska o doprowadzenie do zakończenia przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska prac nad tym projektem ustawy i niezwłoczne skierowanie go pod obrady Rady Ministrów. Rozwiązania zawarte w projekcie mają bowiem doniosłe znaczenie dla krajowej gospodarki oraz funkcjonowania przedsiębiorstw z sektora wydobywczego oraz zatrudnionych w nich pracowników. Projekt ustawy bowiem służy tworzeniu i utrzymaniu istniejących miejsc pracy w zakładach górniczych.

(KP)