Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) i Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków (ZZZE) domagają się wprowadzenia zmian w składzie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

Wniosek podyktowany jest przejęciem Grupy ENERGA, której przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, przez PKN Orlen S.A. Zmieniło to miejsce ośrodka decyzyjnego w zakresie zbiorowego, branżowego prawa pracy dla pracowników Grupy ENERGA i innych energetyków pracujących dla Grupy ORLEN. Podmiotem na odpowiednim poziomie decyzyjności, o którym mowa w prawie polskim i europejskim jest teraz niewątpliwie Zarząd PKN ORLEN S.A. jako Zarząd spółki dominującej w Grupie ORLEN a nie GRUPA ENERGA. W ocenie OPZZ i ZZZE powinno to skutkować stosownymi decyzjami w zakresie reprezentacji pracodawców w Zespole Trójstronnym ds. Branży Energetycznej, wyrażającymi się zastąpieniem lub uzupełnieniem przedstawicielstwa Grupy ENERGA w Zespole przez przedstawicieli Grupy ORLEN.

Celem proponowanej zmiany jest podniesienie jakości dialogu społecznego w Grupie ORLEN i jego wzmocnienie oraz minimalizowanie napięć społecznych. Dlatego w sprawie tej OPZZ wystąpiło do ministra aktywów państwowych z wnioskiem o skorzystanie z przysługujących mu kompetencji właścicielskich i podjęcie dialogu z PKN Orlen S.A. w celu dokonania przez stronę pracodawców stosownych zmian w składzie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej, zgodnie z wnioskiem OPZZ i ZZZE.

(nq)