Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) zgłosiło uwagi do projektu Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

W związku z przyjęciem dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić odpowiednie środki w celu zapewnienia skutecznych narzędzi gromadzenia danych służących monitorowaniu wynagrodzenia minimalnego i poziomu rokowań zbiorowych. Mają na to czas do dnia 15 listopada 2024 r. Co ważne, co dwa lata, państwa członkowskie będą musiały przekazywać Komisji Europejskiej określone dyrektywą dane i informacje. Dziś nie jesteśmy w stanie w pełni spełnić wszystkich wymogów określonych w dyrektywie. Brakuje szeregu danych. Dlatego OPZZ, w ramach prac nad Programem badań statystycznych na rok 2024, zgłosiło Głównemu Urzędowi Statystycznemu (GUS) propozycje w tym zakresie. OPZZ było jedną organizacją społeczną, która przekazała GUS propozycje do projektu programu badań statystycznych.

Temat ten był przedmiotem obrad ostatniego posiedzenie Rady Statystyki, w której OPZZ reprezentuje Andrzej Radzikowski.

OPZZ zaproponowało poszerzenie obecnie realizowanych badań dotyczących wynagrodzeń, w tym mediany, a także zwiększenie ich częstotliwości. W swojej opinii OPZZ wskazało na konieczność pozyskania szczegółowych danych w zakresie produktywności i poszerzenia zakresu badania dotyczącego strajków i układów zbiorowych, realizowanego na wniosek OPZZ - złożony w 2020 r., o nowe dane sprawozdawcze. Zaproponowaliśmy ponadto pozyskanie nowych danych o poziomie ustawowego wynagrodzenia minimalnego i odsetku pracowników objętych tym wynagrodzeniem, zdezagregowanych według wieku, niepełnosprawności, wielkości przedsiębiorstwa i sektora.

GUS poinformował OPZZ, że planuje poszerzenie zakresu podmiotowego badania dotyczącego wynagrodzeń o podmioty małe. Pierwsze wyniki tego badania będą dostępne za rok 2026. GUS nie chce się jednak zgodzić na zwiększenie częstotliwości badania dotyczącego płac oraz rozszerzenie zakresu badania dotyczącego układów zbiorowych. GUS poinformował nas także, że prowadzi analizę możliwości pozyskania ze źródeł administracyjnych danych, o które zawnioskowało OPZZ, oraz poszerzenia zakresu badania dotyczącego płacy minimalnej.

(nq)