Czy Polska gospodarka jest przygotowana na raportowanie ESG? Tematem tym zajęła się Rada Dialogu Społecznego na posiedzeniu 25 stycznia.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

Skrót ESG oznacza szereg wskaźników pozafinansowych, które pomagają przedsiębiorstwom raportować swoje działania niezwiązane z czysto ekonomicznymi wskaźnikami rozwoju. Są to wskaźniki środowiskowe (Environmental) i społeczne (Social) oraz ład korporacyjny (Corporate Governance), które będą raportowane przez przedsiębiorstwa w ramach uchwalonej w ubiegłym roku dyrektywy ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. CSRD).

Zgodnie z nią wszystkie duże jednostki oraz małe i średnie spółki giełdowe będą przedstawiać w swoim sprawozdaniu z działalności informacje na temat: kwestii środowiskowych, społecznych i praw człowieka oraz ładu korporacyjnego. Oznacza to, że niemal 50 tys. przedsiębiorstw w całej UE będzie musiało przestrzegać szczegółowych unijnych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Piotr Ostrowski przewodniczący OPZZ zabierając głos w dyskusji, wskazał, że dyrektywa stwarza duże możliwości dla związków zawodowych w obszarze dostępu do informacji o warunkach pracy i komunikowania zagrożeń i problemów występujących w miejscu pracy.  - Cieszy nas, że przedsiębiorstwa będą musiały informować szerokie grono interesariuszy o tym, jaki wpływ wywiera ich działalność na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, jak również o wpływie ich działalności na prawa człowieka – powiedział. Obecnie większość firm nie dostarcza związkom zawodowym takich informacji.

Wśród informacji, które mają ujawniać jednostki na temat czynników z zakresu polityki społecznej znajdą się informacje dotyczące m.in: równego traktowania i równych szans dla wszystkich, warunków pracy, w tym bezpiecznego zatrudnienia, czasu pracy, odpowiedniego wynagrodzenia, dialogu społecznego, wolności zrzeszania się.

(nq)