23 lutego odbyło się Międzynarodowe Seminarium Moves pt. Swoboda przepływu i ochrona socjalna obywateli państw trzecich w UE w kontekście masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy. Uczestniczyła w nim Nataliia Kolesnik, specjalistka z Wydziału Międzynarodowego OPZZ. 

Biuro prasowe OPZZ

Seminarium organizowane jest przez sieć niezależnych ekspertów prawnych w dziedzinie wewnątrz-unijnej mobilności: Free Movement of Workers and Social Security Coordination (MoveS), we współpracy z ekspertem krajowym tej sieci, prof. dr hab. Gertrudą Uścińską. Sieć MoveS działa pod auspicjami Komisji Europejskiej i jest koordynowana przez Eftheia oraz Deloitte we współpracy z uniwersytetami w Lublanie oraz Poitiers.

Na temat nowoczesnego podejścia w organizowaniu pomocy i tymczasowej ochrony dla milionów wysiedleńców napływających w bardzo krótkim czasie oraz ekonomicznych konsekwencji tego typu masowych napływów wypowiadali się m.in.: Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej,  Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu, MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy i Piotr Arak czy Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. 

Prelegenci zabrali także głos w sprawie swobody przepływu pracowników, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i kwestii migracyjnych dotyczących obywateli państw trzecich oraz wpływu przepisów unijnych na status wysiedleńców z Ukrainy i innych krajów. Seminarium zakończyła debata w gronie ekspertów z Austrii, Czech, Polski, Rumunii. Omówiono dobre praktyki wypracowane w państwach członkowskich UE, problemy i przeszkody w stosowaniu przepisów o swobodzie przemieszczania się i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obywateli państw trzecich, wpływ na ich status specjalnych ustaw i porozumień, a także kluczowe wyzwania dla efektywnej współpracy w ramach Unii Europejskiej, wymiany informacji.

Seminarium umożliwiło wymianę wiedzy, opinii i doświadczeń oraz podniesienie świadomości przedstawicieli władz publicznych, sędziów, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, naukowców, ekspertów, prawników, dziennikarzy na temat aktualnych problemów z zakresu swobody przepływu pracowników oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej.