Jak co roku odbyło się spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) z misją Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). Misja, której przewodniczy Jan Kees Martijn, dyrektor w Departamencie Europejskim MFW w Waszyngtonie, ma na celu zapoznanie się z aktualną sytuacją gospodarczą Polski i z planami w zakresie polityki gospodarczej, budżetowej i monetarnej. Podobne spotkania MFW odbywa z rządem i pracodawcami.

Biuro prasowe OPZZ

Przedstawicieli MFW na spotkaniu, które odbyło się 21 marca br. w siedzibie OPZZ w Warszawie, interesowały przede wszystkim kwestie związane z wynagrodzeniami oraz makroekonomicznymi perspektywami rynku pracy. Dużo miejsca w dyskusji poświęcono dynamice płac, zarówno w sektorze prywatnym jaki i publicznym, produktywności, inwestycjom, wpływowi inflacji na negocjacje płacowe, roli związków zawodowych w tych negocjacjach oraz transformacji energetycznej.

W trakcie dyskusji OPZZ przedstawiło ocenę sytuacji makroekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem kondycji budżetu państwa, tempa wzrostu wynagrodzeń i koniunktury na rynku pracy oraz swoje prognozy w tym zakresie na rok bieżący i przyszły. Omówiło nasze stanowiska prezentowane podczas prowadzonych w 2022 r. negocjacji płacowych w Radzie Dialogu Społecznego. OPZZ wskazało na zagrożenia dla pracowników wynikające ze spadku realnej dynamiki płac i bardzo wysokiego tempa wzrostu cen, głównie energii elektrycznej i gazu oraz żywności. Odniosło się także do kondycji finansowej przedsiębiorstw, produktywności pracy i możliwości podnoszenia przez firmy wynagrodzeń. Skrytykowało działania rządu ograniczające wzrost płac w państwowej sferze budżetowej i zbyt niską dynamikę płac w sektorze przedsiębiorstw. Zasygnalizowało ponadto kwestię negatywnego wpływu procedowanego obecnie w Parlamencie Europejskim projektu tzw. rozporządzenia metanowego na polskie górnictwo.

Misja po zakończeniu wszystkich spotkań opublikuje raport z przeglądu polskiej gospodarki.

OPZZ na spotkaniu reprezentował Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału polityki gospodarczej OPZZ.