W siedzibie OPZZ odbyła się związkowa debata o wzroście wynagrodzeń zasadniczych w ochronie zdrowia, z udziałem wiceministra zdrowia Piotra Brombera. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele branżowych organizacji związkowych OPZZ reprezentujący różne grupy zawodowe w ochronie zdrowia.

30 maja br. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zorganizowało debatę dotyczącą aktualnych zagadnień płacowych w ochronie zdrowia, w szczególności poświęconą bieżącemu wdrażaniu znowelizowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Cel spotkania, to zarówno bieżący walor informacyjny odnośnie aktualnych zagadnień płacowych w ochronie zdrowia, ale w szczególności wymiana doświadczeń związkowych z aktualnie trwających negocjacji płacowych i skali tegorocznego wzrostu wynagrodzeń mającego obowiązywać od 1 lipca br. Gościem debaty był Pan Piotr Bromber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, wraz ze współpracownikami, odpowiedzialny za dialog społeczny, w tym problematykę wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia. Uczestniczył w niej także Pan Jakub Bydłoń, dyrektor Departamentu Dialog Społecznego w Ministerstwie Zdrowia. Dyskusję moderował wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin.

Gwarantowane kwoty najniższych wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych oraz pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie umowy o pracę wzrosną od 1 lipca 2023 r. średnio o ponad 713 zł. W ustawie płacowej nie bez znaczenia jest wskazanie na znaczącą rolę związków zawodowych we wdrażaniu ustawy. Przypomnijmy, iż zgodnie z ustawą:

  • sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustalają, w drodze porozumienia, strony uprawnione w danym podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy,
  • porozumienie zawiera się corocznie do dnia 31 maja,
  • jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala corocznie do dnia 15 czerwca, w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia kierownik podmiotu leczniczego.

W czasie spotkania zwracano uwagę na gwarancje finansowe na realizację ustawy zwłaszcza w roku bieżącym, dalsze działania na rzecz wzrostu płac dla pracowników niewykonujących zawodu medycznego, płace w jednostkach budżetowych dla pracowników ochrony zdrowia, problemy dotyczące niewłaściwego zaszeregowania pracowników zgodnie z ich kwalifikacjami, brak dialogu z pracodawcami w trybie uzgodnień porozumień płacowych.

Uzgodniono, że kolejne podobne spotkanie podsumowujące realizację wdrażania ustawy odbędzie się na jesieni.

(RG)