W dniach 23-26 maja w Berlinie odbył się XV Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, w którym uczestniczyli przedstawiciele OPZZ: Błażej Mądrzycki - wiceprzewodniczący OPZZ, Magdalena Chojnowska, Monika Bocian, Mariusz Janus i Adam Wdowiak. Europejscy liderzy związkowi przez cztery dni dyskutowali o kierunkach EKZZ na kolejne lata, a także wybrali nowe władze organizacji.

Podczas czterech dni kongresu, na którym po raz pierwszy ponad połowę delegatów stanowiły kobiety i na który przybyła rekordowa liczba delegatów poniżej 35. roku życia, związkowcy z Europy mieli możliwość wysłuchania debat skierowanych na priorytety EKZZ w kolejnej kadencji .

Kongres rozpoczął się mową powitalną Yasmin Fahimi, przewodniczącej DGB. Przemawiali również Kai Wegner, burmistrz Berlina oraz Olaf Scholz, kanclerz federalny Niemiec. Wszystkie przemowy nawiązywały do upadku muru berlińskiego, będącego symbolem wspólnej odbudowy świata oraz dialogu społecznego, przy jednoczesnym poszanowaniu partnerów społecznych, obywateli, ludzi pracy oraz wsparciu i uwzględnieniu przemian społeczno-ekonomicznych. 

Przewodnicząca DGB odniosła też kwestię trudnego wejścia na rynek pracy młodych ludzi, rezygnacji z pracy młodych kobiet, gdy decydują się na urodzenie dziecka i nowych form pracy, w tym także pracy platformowej oraz problemu nowych technologii i starzejących się społeczeństw.

Ważnym punktem była przemowa Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która, która zwróciła uwagę na społeczne aspekty oraz fakt, że jednolity rynek Europejski to nie tylko rynek, a także społeczna gospodarka rynkowa, gdzie stawianie ludzi na pierwszym miejscu jest kluczowym czynnikiem sukcesu europejskiej społecznej gospodarki rynkowej. Zaakcentowała także, że mamy do czynienia nie tylko z bardziej konkurencyjnym globalnym środowiskiem, ale także z globalnym ociepleniem, wpływającym także na rynek pracy.

Ursula von der Leyen mówiła też o potrzebie równości wynagrodzeń, a po swoim wystąpieniu dołączyła do sekretarz generalnej EKZZ Esther Lynch, aby symbolicznie dodać brakujące elementy do układanki równych płac.

Drugiego dnia obrad XV Kongresu EKZZ dalej rozmawiano o prawach pracowniczych. Podczas dyskusji przypomniano m.in. strajk pracowników z Uzbekistanu i Gruzji zatrudnionych w polskich firmach transportowych w Niemczech. Ponadto dyskutowano i głosowano nad pierwszym rozdziału „ RAZEM, ABY ZMIENIĆ PRZYSZŁOŚĆ PRACY NA DOBRE” oraz nad rozdziałem„ RAZEM NA RZECZ GOSPODARKI DLA LUDZI I PLANETY”, Zastrzeżono, że nadchodzące zmiany zielonej transformacji będą miały poważny wpływ na interes pracowniczy w wymiarze międzyregionalnym i międzysektorowym, a tym samym grożą zwiększeniem nierówności społecznych. EKZZ uznał, że wymaga to ambitnego programu sprawiedliwej transformacji, realizowanego w duchu i w ramach przepisów Europejskiego Zielonego Ładu oraz krajowych planów energetycznych i klimatycznych – zgodnie z wytycznymi MOP dotyczącymi sprawiedliwej transformacji i i zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Rozmawiano o równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, przeciwdziałaniu przemocy seksualnej i sztucznej inteligencji wkraczającej na rynek pracy. W trakcie dyskusji delegaci wyrażali swój pogląd w kwestii praw nauczycieli oraz zasady równości płacy i płacy. Przegłosowano też Kartę Wartości EKZZ

Trzeciego dnia Kongresu wybrano władze Kongresu EKZZ. Rozmawiano i głosowano też nad rozdziałem: „RAZEM DLA NASZEJ EUROPEJSKIEJ PRZYSZŁOŚCI” i „RAZEM DLA SILNIEJSZEGO ETUC”. Dyskutowano nad potrzebą wzmocnienia międzynarodowej solidarności związków zawodowych oraz stawienia czoła skrajnej prawicy.

Czwartego dnia zaprezentowano nowy skład władz EKZZ na kolejną kadencję:

  • Sekretarz Generalny Esther Lynch 
  • Zastępcy Sekretarza Generalnego: Isabelle Schömann i Claes-Mikael Ståhl  
  • Sekretarze Konfederalni: Tea Jarc, Giulio Romani i Ludovic Voet

Nowy zespół będzie odpowiedzialny za wprowadzenie w życie planu działania i manifestów uzgodnionych w ciągu czterech dni debaty w Berlinie, w której wzięło udział 1000 związkowców reprezentujących ponad 45 milionów pracowników.

Podczas tych dni delegacja OPZZ uczestniczyła w licznych spotkaniach, podczas których przedstawiliśmy nasze działania dt. cyfrowego wzmacniania związków zawodowych, dyskutowaliśmy o polityce społecznej i zatrudnieniu, społecznym aspekcie zielonej transformacji, problemach oraz wyzwaniach polskiej gospodarki czy europejskiej płacy minimalnej iukładach zbiorowych.


(MCh)