Ze strony Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w posiedzeniu uczestniczyli: wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, Sławomir Łukasiewicz - przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka", Grzegorz Wasąg – Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Portu Lotniczego należącego do OPZZ, specjalistka w Wydziale Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ Katarzyna Duda oraz ekspert OPZZ Bogdan Grzybowski.

Porządek obrad posiedzenia obejmował następujące punkty:

  1. Dyskusja w sprawie procesu legislacyjnego dotyczącego projektów emerytur stażowych z udziałem przedstawiciela sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. (punkt niezrealizowany)
  2. Przegląd systemu emerytalnego – omówienie tematu w ramach programu prac Rady RDS na 2023 r.
  3. Informacje po spotkaniu grupy roboczej w sprawie niewygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazu prac o szczególnym charakterze.
  4. Sytuacja kobiet w systemie emerytalnym z perspektywy okresowej emerytury kapitałowej.
  • Sytuacja kobiet ubezpieczonych urodzonych w innych latach niż w roku 1953, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury w wieku obniżonym na podstawie art. 32 ustawy, a następnie złożyły wniosek o przyznanie świadczenia emerytalnego po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego i po 1 stycznia 2013 r., nie mogąc posiadać wiedzy o wprowadzeniu od dnia 1 stycznia 2013 r. art. 25 ust. 1 b ustawy obniżającej wysokość przyznanego im świadczenia w powszechnym wieku emerytalnym.  
  • Sytuacja kobiet pobierających świadczenia emerytalne, które prowadziły działalność gospodarczą (przede wszystkim informacja o średniej wysokości emerytur tej grupy w porównaniu do emerytur kobiet, które nie prowadziły działalności gospodarczej, a także o liczbie kobiet, które prowadziły działalność gospodarczą i pobierają emeryturę najniższą, o której mowa w art. 87 ustawy o emeryturach i rentach z FUS).
  • Liczba kobiet pobierających emerytury przyznane w drodze wyjątku i charakterystyka tej grupy  oraz główne przyczyny niespełnienia przesłanek do otrzymania emerytury na zwykłych zasadach.
  1. Wniosek Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego o wyrażenie opinii i zajęcie stanowiska w sprawie wdrożenia do polskiego porządku prawnego Konwencji o Pracy na Morzu, 2006 (MLC, 2006) w zakresie zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy. (punkt niezrealizowany)
  2. Sprawy różne.

W planach pracy Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu na luty br. było przewidziane procedowanie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie emerytur stażowych i niepokojące jest niepodjęcie tego tematu przez Komisję. Posłanka Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Urszula Rusecka, pełniąca funkcję Przewodniczącej Komisji, mimo ponownego zaproszenia na posiedzenie Zespołu w celu wyjaśnienia odstąpienia Komisji od prac nad projektem ustawy w sprawie emerytur stażowych, po raz czwarty nie wzięła w nim udziału. Przedstawiciel OPZZ Sławomir Łukasiewicz poinformował, że w dniu 26 maja wziął udział w posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu, podczas którego apelował do Przewodniczącej Ruseckiej o podjęcie prac nad emeryturami stażowymi.

Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin zwrócił się do Sekretarza Stanu Stanisława Szweda z wnioskiem o wyjaśnienie doniesień medialnych na temat trwających „negocjacji” rządu i NSZZ Solidarności. Z artykułu opublikowanego na łamach (Business Insider) wynika, że rząd ma w planach uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych - prawo do świadczeń mają mieć też osoby, które pracowały w szczególnych warunkach po 31 grudnia 1998 roku. Przedstawiciel OPZZ stanowczo opowiedział się za wprowadzeniem zarówno emerytur stażowych, jak i pomostowych. Stanisław Szwed poinformował, że trwają rozmowy między rządem a Solidarnością, lecz do czasu oficjalnego ogłoszenia porozumienia nie może zdradzić szczegółów.

Następnie głos zabrał przedstawiciel Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, który przedstawił podsumowanie spotkania grupy roboczej w sprawie niewygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazu prac o szczególnym charakterze. Poinformował on, że Ministerstwo przychyla się do rozszerzenia katalogu grup zaliczonych do wykazu prac o szczególnym charakterze. Grzegorz Wasąg, Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Portu Lotniczego (OPZZ), przekonywał następnie, że charakter pracy pracowników Lotniskowych Służb Ratowniczo-Gaśniczych (LSRG) uzasadnia umożliwienie przejścia na emeryturę wcześniej niż po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Wyniki prac w ramach Trójstronnego Zespołu Branżowego do spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej wykazały, że najważniejszą sprawą dla lotniskowych strażaków są kwestie uprawnień i warunków uzyskania zabezpieczenia emerytalnego, w tym przyznania prawa do emerytury pomostowej wszystkim strażakom odprowadzającym składki na ten cel. Obecna sytuacja przedstawia się następująco: część pracowników LSRG posiada prawo do skorzystania z emerytury pomostowej, natomiast nowi pracownicy nie mają już takiej możliwości, m. in. z powodu niespełnienia wymogu wykonywania pracy w szczególnych warunkach bądź w szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r. Sytuacja jest skomplikowana, ponieważ wszyscy strażacy płacą jednakowe składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Brak możliwości prawa do przejścia na emeryturę pomostową utrudnia zatrzymanie młodych pracowników w pracy na lotnisku, gdyż po przeszkoleniu często odchodzą do Państwowej Straży Pożarnej, gdzie otrzymują prawo do emerytury dla służb mundurowych. Wyrównanie szans w przedmiocie uprawnień do emerytury umożliwiłoby zatrzymanie młodej kadry, przyczyniając się do utrzymania akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa na wszystkich lotniskach w Polsce. Grzegorz Wasąg wyraził stanowisko, że akceptowalne są oba rozwiązania – zarówno likwidacja wygasającego charakteru emerytur pomostowych i zniesienie dyskryminacji strażaków, którzy podjęli zatrudnienie po 31 grudnia 1998 roku, jak i włączenie służb LSRG w struktury Państwowej Straży Pożarnej. Należy przypomnień, że w dniu 17 maja 2022 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marcin Horała, z upoważnienia Ministra Infrastruktury, w odpowiedzi na apele OPZZ poparł wniosek o zainicjowanie procesu legislacyjnego na rzecz ujednolicenia przepisów dot. uprawnień emerytalnych, w tym w szczególności do emerytury pomostowej, dla pracowników Lotniskowych Służb Ratowniczo-Gaśniczych (LSRG).