13 czerwca w sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia w gmachu Sejmu RP odbyło się połączone posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Polityki Senioralnej. Porządek obrad obejmował rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3321). Ze strony Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w posiedzeniu wzięli udział: wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce i przewodniczący branży Transport OPZZ Leszek Miętek oraz specjalistka ds. polityki społecznej OPZZ Katarzyna Duda.

Katarzyna Duda, Wydział Polityki Społecznej OPZZ

Przedmiotowy projekt ustawy przewiduje wprowadzenie następujących zmian:

  1. Uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych.
  2. Zabezpieczenie w sprawach z zakresu prawa pracy dla pracowników podlegających szczególnej ochronie – na każdym etapie postępowania sąd na wniosek takiego pracownika będzie udzielał zabezpieczenia w postaci nakazania dalszego zatrudniania tego pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  3. Obowiązek dalszego zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania – na wniosek pracownika (po I instancji).
  4. Wyłączenie kolejnego dodatku z wynagrodzenia minimalnego – tym razem dodatku za szczególne warunki pracy.
  5. Podwyższenie rocznego limitu odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składki związkowej – z 500 do 840 zł.

W czasie obrad posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica) wyraziła aprobatę wobec propozycji dotyczącej zwiększenia ochrony działaczy związkowych i zadała pytanie o to, czy przepisy te będą stosowane również do postępowań, które są aktualnie w toku.

Posłanka Marzena Okła-Drewnowicz (Koalicja Obywatelska) zwracała uwagę na fakt, że przedmiotowa ustawa powinna być przedmiotem obrad w Komisji Dialogu Społecznego. Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan również zaapelował o skierowanie projektu ustawy do Rady Dialogu Społecznego. 

Poseł Tadeusz Tomaszewski (Lewica) zapytał z kolei o wyjaśnienie odstąpienia Komisji od prac nad projektem ustawy w sprawie emerytur stażowych oraz o ewentualne plany pracy nad projektem. W planach pracy Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu na luty br. było przewidziane procedowanie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie emerytur stażowych i niepokojące jest niepodjęcie tego tematu przez Komisję.

Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, chociażwyraził dezaprobatę wobec trybu procedowania projektu ustawy, odniósł się pozytywnie do zamiaru realizacjipostulatu OPZZ dotyczącego likwidacji wygasającego charakteru emeryturpomostowych poprzez przyznanie prawa do emerytury pomostowej także osobom,które pracowały w szczególnych warunkach po 31 grudnia 1998 roku. Zadał równieżpytanie o stan prac w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej nadprzeglądem grup zaliczonych i pretendujących do wykazu prac o szczególnymcharakterze, wyrażając przy tym oczekiwanie rychłej rewizji wspomnianegokatalogu w zgodzie z oczekiwaniami grup zawodowych, które zaapelowały o ichujęcie w katalogu.

Połączone komisje, wobec braku sprzeciwu, jednogłośnie przyjęły poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Posłem sprawozdawcą została poseł Bożena Borys-Szopa (PiS), która na posiedzeniu Sejmu w dniu 16 czerwca przedstawi Sprawozdanie z posiedzenia Komisji.

Nagranie z wydarzenia dostępne TUTAJ