8 września  odbyło się plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, w trakcie którego omówiono projekt budżetu państwa na 2024 rok i tzw. ustawy okołobudżetowej. Stronie pracowników i stronie pracodawców nie udało się przyjąć wspólnego stanowiska w sprawie planu finansowego państwa na kolejny rok.     

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

OPZZ odrzuciło rządową propozycję w zakresie wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2024 roku. Uważamy, że płace powinny wzrosnąć o 24% w 2024 roku i o 20% w 2023 roku.

OPZZ nie ma pewności, czy deklaracja rządu o wzroście wynagrodzeń w sferze finansów publicznych o 12,3% rzeczywiście ziści się.

Projekt budżetu w zakresie płac pozostawia zbyt szerokie pole do swobodnej interpretacji. O ile można przyjąć, że wzrośnie kwota bazowa o 6,6%, a u nauczycieli o 12,3%, o tyle nie ma żadnej pewności, że wzrost funduszu płac o 5,7% skutkować będzie podwyżką wynagrodzeń na poziomie 12,3%.

OPZZ uważa, że wynagrodzenia powinny rosnąć w oparciu o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. Konstrukcja podnoszenia płac oparta o zwiększanie funduszu wynagrodzeń powoduje, że podwyżki są uznaniowe i zależą od dobrej woli kierowników jednostek. Stwarzają również ryzyko, że przekazane dysponentom poszczególnych części budżetowych środki będą niewystarczające. Dlatego OPZZ wniosło o przedstawienie RDS szczegółowej analizy sytuacji płacowej u poszczególnych dysponentów części budżetowych.

OPZZ ponowiło także apel o rozpoczęcie w RDS prac nad systemową zmianą modelu kształtowania wynagrodzeń w sferze finansów publicznych.

Z projektu ustawy okołobudżetowej na rok 2024 wynika, że odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie będzie dłużej mrożony. Zwiększenie odpisu na ZFŚS to bardzo dobra wiadomość dla pracowników, ale także OPZZ. Od 2012 r., gdy zamrożono odpis, nie godziliśmy się na żaden kompromis w tym zakresie i wyraźnie mówiliśmy, że oczekujemy pełnego odmrożenia wysokości odpisu.

Pozytywnie należy ocenić wzrost wydatków na ochronę zdrowia w 2024 r. – co jest niezbędnym warunkiem wzrostu dostępności pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nie jest to jednak wyłącznie zasługą budżetu państwa, z którego finansowanie ochrony zdrowia sięgać będzie około 26, 7 mld zł. Zdecydowanym źródłem wzrostu finansowania zdrowia jest Narodowy Fundusz Zdrowia (ponad 156 mld na świadczenie zdrowotne). Warto o tym pamiętać, gdy rząd wskazuje, że wydatki na ochronę zdrowia ulegają podwyższeniu z 6,00% PKB w 2023 r. do 6,20% w 2024 r.

OPZZ zdecydowanie podkreśliło konieczność dalszego wzmocnienia dialogu społecznego oraz Rady Dialogu Społecznego jako kluczowej instytucji przeciwdziałającej konfliktom społecznym. Projekt budżetu na rok 2024 przewiduje mniejsze środki na cele RDS i biuro RDS w porównaniu z rokiem 2023. W związku z powyższym, OPZZ zaapelowało o zwiększenie limitu wydatków w trakcie dalszych prac nad budżetem.