Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od wielu lat podejmuje skuteczne działania na rzecz wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia za pracę wszystkich dodatków wliczanych przez pracodawców do tego wynagrodzenia. Postulat ten jest zapisany w Programie OPZZ na lata 2022-2027.

Dzięki naszej aktywności, kilka lat temu, udało się wyłączyć z płacy minimalnej dodatek stażowy oraz dodatek za pracę w porze nocnej. Już niedługo, bo od 1 stycznia 2024 r., z płacy minimalnej zostanie wyłączony kolejny dodatek tj. dodatek za szczególne warunki pracy. Rozwiązanie to jednak tylko w części przybliża nas do sytuacji, w której płaca minimalna stanie się wynagrodzeniem zasadniczym, jednoskładnikowym. Aby w pełni zrealizować postulat programowy OPZZ, konieczne są dalsze działania i jeszcze większa determinacja wszystkich członków OPZZ. W związku z tym, planując kolejne kroki, przygotowaliśmy ankietę, o wypełnienie której prosimy.

O co pytamy w ankiecie?

Chcemy poznać Waszą opinię na temat tego, jakie działania należy podjąć, aby minimalne wynagrodzenie za pracę stało się faktycznie wynagrodzeniem zasadniczym, jednoskładnikowym. W szczególności interesuje nas, jakie dodatki do wynagrodzenia pracodawcy wliczają do płacy minimalnej. Wyniki, które otrzymamy pozwolą nam lepiej zrozumieć sytuację na rynku pracy i zaplanować dalsze działania.

Do kogo skierowana jest ankieta?

Ankieta jest skierowana do organizacji związkowych szczebla zakładowego prowadzących działalność w przedsiębiorstwach oraz w jednostkach sektora finansów publicznych.

Kto wypełnia ankietę?

Prosimy, aby ankietę wypełniła przewodnicząca/przewodniczący organizacji związkowej.

Ile czasu potrzeba na wypełnienie ankiety?

Wypełnienie ankiety zajmie kilka minut. Prosimy o udzielenie dokładnych i wyczerpujących odpowiedzi. Chcemy zapewnić, że gwarantujemy pełną anonimowość a uzyskane odpowiedzi wykorzystamy jedynie w zbiorczych zestawieniach statystycznych, na użytek wewnętrzny OPZZ.  

Wypełnienie ankiety polega głównie na oznaczeniu pól przy właściwych odpowiedziach („TAK” lub „NIE”). W punktach wymaganych podania szczegółowych informacji konieczny jest krótki opis w miejscach do tego przeznaczonych.

Do kiedy można wypełnić ankietę?

Ankietę można wypełnić do 31 grudnia 2023 r.

Kogo mogę poprosić o pomoc w wypełnieniu ankiety?

W przypadku potrzeby dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści lub sposobu wypełniania ankiety prosimy o wiadomość na adres e-mail: kusiak@opzz.org.pl.

Link do ankiety:

www.ankietaopzz.j.pl