20 lutego2024 r. odbyło się zebranie delegatów branży OPZZ Usługi Publiczne, które byłopoświęcone przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Prezydium OPZZ - wybranyzostał Andrzej Jurga - Przewodniczący Zarządu Województwa Wielkopolskiego Związku Zawodowego Strażaków Florian.Pozostała część obrad była poświęcona głównie dyskusji na temat możliwościsystemowego wzrostu wynagrodzeń pracowników szeroko pojętej sfery finansówpublicznych, w tym pracowników samorządowych.