W dniu 15 lutego 2024 roku, w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, odbyło się pierwsze w 2024 r. posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Posiedzeniu przewodniczyła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, sekretarz RDS z ramienia OPZZ

Posiedzenie miało charakter wyłącznie stacjonarny. Oznacza to odejście od częstej w ostatnim czasie praktyki organizacji posiedzeń hybrydowych, łączących udział online i stacjonarny. Może to oznaczać chęć nadania dialogowi społecznemu przez nową przewodniczącą RDS nowego wymiaru, czego oczekuje Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Porządek obrad obejmował m.in. przedstawienie najważniejszych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz debatę w tym zakresie.

Odnosząc się do zaprezentowanego przez resort rodziny i pracy harmonogramu prac, Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ, podkreślił nie tylko konieczność poprawy efektywności publicznych służb zatrudnienia, ale również wskazał na konieczność wzorowania się na rozwiązaniach funkcjonujących w tym zakresie w Europie Zachodniej. Akcentując potrzebę równego traktowania cudzoziemców na rynku pracy, niezależnie od ich pochodzenia, w kontekście godnej pracy i płacy, zaznaczył, że tworzenie równych warunków zatrudnienia jest priorytetem dla OPZZ.

Szczególną uwagę przewodniczący OPZZ zwrócił na dyrektywę o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych oraz jej artykuł 4 dotyczący układów zbiorowych pracy. Zaapelował, aby zadbać o właściwą implementację tej dyrektywy, podkreślając jednocześnie, że celem powinno być objęcie układami zbiorowymi jak największej liczby pracowników i osiągnięcie wskaźnika pokrycia układami zbiorowymi pracy na polskim rynku na poziomie 80%.

Poza tym, Piotr Ostrowski zidentyfikował potrzebę wprowadzenia nowych regulacji dotyczących zawodu psychologa oraz aktywnego wsparcia rodziców po urodzeniu dziecka, szczególnie kobiet. Ponadto, w kontekście polityki społecznej, zwrócił uwagę na konieczność uwzględnienia praw i oczekiwań osób niepełnosprawnych i w wieku senioralnym.

OPZZ poruszyło także tematy związane z emeryturami, rentami oraz wyzwaniami demograficznymi. Podkreśliliśmy konieczność podwyżek wynagrodzeń w sferze budżetowej w celu zapewnienia najwyższej jakości usług publicznych i znaczenie wzmocnienia Państwowej Inspekcji Pracy, nie tylko w wymiarze finansowym.

OPZZ zaapelowało również o właściwe wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). W kontekście jednego z wielu kamieni milowych w KPO za pilne uznaliśmy działania mające na celu oskładkowanie umów cywilnoprawnych, co stanowi kluczowy element dbałości o sprawiedliwość społeczną i równość w dostępie do pracy.

W trakcie posiedzenia, Rada przyjęła m.in. uchwałę dotyczącą zatwierdzenia programu prac Rady na 2024 r.

Wśród tematów, którymi zajmie się Rada w 2024 r. znalazły się:

  • Bezpieczeństwo energetyczne Polski.
  • System kształtowania wynagrodzeń i warunków zatrudnienia grup zawodowych reprezentujących sferę finansów publicznych, w tym państwową sferę budżetową.
  • Wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej, w szczególności wzmocnienie rokowań zbiorowych.
  • Efektywny system ochrony zdrowia – zmiany w zakresie organizacji i finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia.
  • Rynek pracy w Polsce, w tym zatrudnianie cudzoziemców.
  • Odporność i konkurencyjność polskiej gospodarki.

W posiedzeniu uczestniczyli m.in. Agnieszka Lenartowicz-Łysik, przedstawicielka Prezydenta RP oraz liczne grono ministrów: Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego; Dariusz Klimczak, minister infrastruktury; Krzysztof Hetman, minister rozwoju i technologii; Marzena Okła-Drewnowicz, ministra ds. polityki senioralnej; Katarzyna Kotula, ministra ds. równości; Joanna Mucha, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej; Hanna Majszczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów; Marcin Kulasek, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych; Monika Sikora, podsekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia; Sebastian Gajewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Katarzyna Łażewska-Hrycko, główna inspektor pracy.

(nq)