OPZZ zaprezentował stronie rządowej stanowisko do projektu Krajowego Programu Reform 2024/2025. To dokument, który Rada Ministrów ma obowiązek co roku przedstawić Komisji Europejskiej w ramach unijnego procesu zarządzania gospodarczego (Semestr Europejski).

Opinia OPZZ została przygotowana przy wsparciu ekspertów Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki.

Krajowy Program Reform przedstawia planowane działania rządu w szeregu obszarach funkcjonowania państwa: rynku pracy, sądownictwa, polityki klimatycznej, transportu, zdrowia czy edukacji. Krajowy Program Reform ma realizować cele zrównoważonego rozwoju ONZ, zadania Europejskiego Filaru Praw Socjalnych i Zalecenia Rady UE. Jego treść powinna być też spójna z Krajowym Planem Odbudowy (KPO). Dzięki tym procedurom, Komisja Europejska chce osiągnąć spójność polityk państw unijnych i postęp w wyznaczonym politycznie kierunku.

OPZZ krytycznie oceniło projekt Krajowego Programu Reform. W naszej ocenie, dokument należy uzupełnić o dodatkowe działania, których realizacja jest niezbędna, jeśli Polskę ma w sposób efektywny zrealizować unijne cele w obszarze gospodarczym i społecznym.

Przede wszystkim zwróciliśmy uwagę na brak w projekcie działań w obszarze wzrostu wynagrodzeń, zarówno w sferze finansów publicznych jak i w sektorze prywatnym, w tym minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zaproponowaliśmy w tym obszarze działania zawarte w Programie OPZZ. Nasze stanowisko dotyczące wzrostu płac, w tym systemowych rozwiązań w tym obszarze, uzupełniliśmy o postulat szybkiej implementacji dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE oraz dyrektywy o przejrzystości wynagrodzeń, której zadaniem jest ograniczenie luki płacowej.

Dodatkowo, podkreśliliśmy potrzebę poprawy atrakcyjności pracy opartej o umowę o pracę. Podkreśliliśmy ponadto oczekiwanie OPZZ podjęcia pilnych działań prowadzących do przestrzegania w procesie stanowienia prawa przepisów dotyczących konsultacji społecznych oraz wdrożenia rozwiązań które wprowadzą obowiązek realizacji konsultacji społecznych w przypadku stosowania tzw. ścieżki poselskiej.

Ponadto, wskazaliśmy na mankamenty projektu KPR w obszarze edukacji, cyfryzacji, budownictwa oraz transportu, oczekując rozwiązań na rzecz m.in. poprawy warunków pracy w edukacji, sprawiedliwej transformacji cyfrowej oraz działań ograniczających wykluczenie transportowe i kryzys w mieszkalnictwie.

Uwagi OPZZ będą przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Zespołu ds. Semestru Europejskiego, organu pomocniczego Rady Ministrów, który funkcjonuje w ramach Ministerstwa Rozwoju i Technologii w dniu 4 kwietnia 2024 r.

(KP)