Posiedzenie odbyło się w dniu 21 marca 2024 r. w siedzibie OPZZ oraz za pośrednictwem programu do porozumiewania się na odległość (ZOOM). Obrady prowadził przewodniczący Zespołu Zygmunt Mierzejewski oraz wiceprzewodnicząca OPZZ, Barbara Popielarz, która poinformowała członków Zespołu o podjętych przez OPZZ inicjatywach w ostatnim czasie. Wskazała na działania OPZZ na rzecz wzrostu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach oraz aktywność w obszarze polityki gospodarczej i klimatycznej państwa. Prezydium OPZZ przyjęło bowiem stanowisko dotyczące zagrożeń społecznych i gospodarczych związanych z Zielonym Ładem a także sytuacji kopalni Turów oraz pogarszającej się kondycji hutniczego i metalowego.

Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej w OPZZ przedstawił członkom Zespołu szczegółowe informacje dotyczące uwarunkowań ekonomicznych, fiskalnych i geopolitycznych, które uzasadniają rekomendację OPZZ w sprawie rocznego wskaźnika przyrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców w 2024 r. Istnieje uzasadnienie do większej presji na wzrost wynagrodzeń pracowników w sektorze prywatnym, które związki zawodowe zrzeszone w OPZZ powinny wykorzystać celem poprawy warunków płacowych w tym sektorze.

Znaczną część posiedzenia Zespołu poświęcono omówieniu sytuacji w zakładach chemicznych oraz w zakładach motoryzacyjnych. W posiedzeniu Zespołu uczestniczyli związkowcy reprezentujący pracowników spółki Stomil Bydgoszcz i Stomil Poznań a także z Grupy Azoty, w tym z zakładów w Kędzierzynie Koźlu, Puławach, Tarnowie, Policach, Brzegu Dolnym, Luboniu, Gliwicach oraz działającej w branży chemicznej spółki Avantor Performance Materials Poland S.A.

Podkreślono trudną sytuację finansową zakładów gumowych i chemicznych, której utrzymywanie się zagraża tysiącom miejsc pracy. Wskazano m.in. na zmiany sytuacji geopolitycznej oraz nieuczciwą konkurencję firm z państw spoza Unii Europejskiej jako kluczowe przyczyny trudności ekonomicznych tych przedsiębiorstw. Polityka unijna dotycząca ochrony jednolitego rynku została uznana za nieefektywną a działania w obszarze polityki klimatycznej za negatywnie wpływające na koszty działalności przedsiębiorstw. Widoczna jest utrata konkurencyjności krajowych firm na unijnym i światowym rynku a także zmniejszanie się konkurencyjności przemysłu Unii Europejskiej w rywalizacji międzynarodowej.

Podobne procesy zachodzą w sektorze hutniczym i motoryzacyjnym, co potwierdzili członkowie Zespołu działający w Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników, Związku Zawodowym Inżynierów i Techników oraz zakładach MAN Bus (Starachowice). O zagrożeniach dla krajowych przedsiębiorstw hutniczych informowano międzynarodową organizację związkową Industriall-All, która zadeklarowała poinformowanie w sprawie przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz działania wspierające przemysł w Unii Europejskiej, w tym sektor stalowy.

Członkowie Zespołu wskazali na konieczność rewizji polityki gospodarczej Unii Europejskiej poprzez uwzględnienie, że jej dotychczasowy kształt stwarza ryzyko utraty miejsc pracy w przemyśle oraz zmniejszenia i utraty jego potencjału. Niezbędne w ocenie członków Zespołu jest wzmocnienia ochrony jednolitego rynku poprzez egzekwowanie już nałożonych przez UE restrykcji w handlu z państwami trzecimi (embargo), nałożenie nowych sankcji na towary z państw trzecich wykorzystywane do produkcji oraz ustalenie norm jakościowych dla niektórych produktów tworzonych poza UE, tak aby weryfikować ich klasę i możliwość dopuszczenia na unijny rynek. Ponadto zauważono konieczność przygotowania przez rząd polityki przemysłowej, która wyznaczy kierunek rozwoju i inwestycji w przedsiębiorstwach celem adaptacji do wyzwań związanych z transformacją klimatyczną i cyfrową oraz procesów geopolitycznych.

Podkreślono konieczność wykorzystania krajowych instrumentów dialogu społecznego takich jak Rada Dialogu Społecznego (zespoły problemowe) oraz Trójstronne Zespoły Branżowe do dalszych działań wspierających rodzimy przemysł.


przygotowała: Katarzyna Pietrzak

Wydział Polityki Gospodarczej, OPZZ, 22 marca 2024 r.