Dzięki działaniom OPZZ w ramach Rady Dialogu Społecznego powstał Podzespół ds. sprawiedliwej transformacji. Rola Podzespołu jest kluczowa w kontekście aktualnych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne i sprawiedliwa transformacja.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, sekretarz Prezydium RDS

Podzespół RDS ds. sprawiedliwej transformacji jest efektem aktywności i zaangażowania OPZZ w ramach Rady Dialogu Społecznego. Jego głównym celem jest dbanie o to, aby procesy transformacji gospodarczej i społecznej przebiegały w sposób sprawiedliwy dla wszystkich pracowników.

Do zadań Podzespołu RDS ds. sprawiedliwej transformacji, działającego w ramach Zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, należy wypracowywanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących transformacji klimatycznej i energetycznej kraju oraz jej wpływu na rynek pracy i sytuację przedsiębiorstw, w szczególności w zakresach takich jak:

  • opiniowanie planów oraz strategii klimatycznych i energetycznych państwa przy współpracy właściwych Zespołów Trójstronnych;
  • opiniowanie systemowych rozwiązań legislacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski i budowie potencjału gospodarczego w oparciu o procesy transformacji;
  • proponowanie rozwiązań wspierających krajowy potencjał inwestycyjny w zakresie transformacji;
  • analizowanie wydatkowania środków publicznych na cele transformacji pod kątem utrzymywania i zwiększania bezpieczeństwa energetycznego kraju, potencjału gospodarczego oraz ludzkiego;
  • inicjowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i utracie potencjału ludzkiego w regionach zależnych od produkcji paliw kopalnych;
  • inicjowanie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji i wzrostu potencjału ludzkiego w związku z transformacją;
  • analizowanie obciążeń związanych z transformacją ponoszonych przez pracowników oraz obciążeń i korzyści doświadczanych przez przedsiębiorstwa;
  • inicjowanie rozwiązań dotyczących przeciwdziałania ucieczce emisji poza granice Unii Europejskiej;
  • analizowanie dobrych praktyk transformacji klimatycznej z innych krajów w celu poprawienia skuteczności działań na tym polu w Polsce.

W pierwszym roku działalności Podzespołu przewodnictwo obejmie Kol. Dariusz Trzcionka z Forum Związków Zawodowych, w drugim roku Zespół poprowadzi Kol. Wojciech Ilnicki z NSZZ „Solidarność”.

Członkami Podzespołu z ramienia OPZZ zostali: Mirosław Grzybek, Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników oraz Dariusz Potyrała, Przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce.

Mamy nadzieję, że Podzespół RDS odegra istotną rolę w budowaniu spójnego i zrównoważonego społeczeństwa oraz gospodarki, opartych na zasadach sprawiedliwości społecznej.