W 2025 roku pracownicy sektora publicznego powinni spodziewać się znacznych podwyżek wynagrodzeń. W obliczu rosnących kosztów życia i wysokiej inflacji, trzy największe centrale związkowe w Polsce: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” przedłożyły stronie rządowej konkretne propozycje w tym zakresie. Wnioski dotyczą zarówno podwyżek wynagrodzeń w gospodarce narodowej i sferze budżetowej, jak i minimalnego wynagrodzenia oraz emerytur i rent.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału polityki gospodarczej OPZZ

Sektor finansów publicznych, obejmujący m.in. pracowników administracji publicznej i samorządowej, edukacji, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego oraz innych kluczowych sektorów, stanowi fundament funkcjonowania państwa. Mimo to kwestia wynagrodzeń pracowników tego sektora i spłaszczenia wynagrodzeń często pozostaje w cieniu debaty publicznej. W obliczu rosnących kosztów życia, inflacji i wysokich wymagań wobec pracowników sfery budżetowej, potrzeba podniesienia ich płac staje się nie tylko kwestią sprawiedliwości społecznej, ale i koniecznością ekonomiczną.

Wciąż wysoka inflacja i rosnące ceny podstawowych dóbr konsumpcyjnych sprawiają, że realna wartość wynagrodzeń nie rekompensuje strat, które ponieśli pracownicy w poprzednich latach. Osoby pracujące w państwowej sferze budżetowej, często zarabiający poniżej średniej krajowej, odczuwają to na własnej skórze. Podniesienie płac jest zatem konieczne, aby pracownicy mogli godnie żyć i należycie wywiązywać się ze swoich obowiązków.

Niskie wynagrodzenia skutkują odpływem wykwalifikowanych pracowników do sektora prywatnego. Bez odpowiednich wynagrodzeń państwo traci doświadczonych specjalistów, co obniża jakość świadczonych usług publicznych. Prowadzi do dalszego pogorszenia sytuacji i skutkuje trudnościami w rekrutacji nowych pracowników, a także zwiększeniem rotacji kadr.

Dlatego podwyżki płac w sferze finansów publicznych są niezbędne nie tylko dla poprawy sytuacji finansowej samych pracowników, ale również dla zachowania stabilności i jakości usług publicznych. Państwo, dbając o swoich pracowników, inwestuje w lepszą przyszłość wszystkich obywateli. Czas na realne zmiany i docenienie tych, którzy codziennie pracują na rzecz społeczeństwa.

W obliczu rosnących kosztów życia niezbędne jest także podniesienie płacy minimalnej. Pracownicy zarabiający płacę minimalną (ponad 3,6 mln osób) często żyją na granicy ubóstwa, dlatego zwiększenie wysokości płacy minimalnej jest konieczne, aby mogli oni godnie pracować i zaspokajać podstawowe potrzeby bytowe. Pamiętajmy, że niska płaca minimalna przyczynia się do pogłębiania nierówności społecznych. Podniesienie jej wysokości może pomóc w zmniejszeniu dystansu między najbogatszymi a najbiedniejszymi, co sprzyja budowie bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

OPZZ uważa, że podwyżki płac są niezbędne nie tylko dla poprawy sytuacji finansowej samych pracowników, ale również dla budowy stabilnej i sprawiedliwej gospodarki. W ten sposób państwo inwestuje w lepszą przyszłość wszystkich obywateli.

Mając to na uwadze strona pracowników, reprezentowana przez Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przedłożyła stronie rządowej wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2025 roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na następującym poziomie:

  • wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie mniej niż 9,44%;
  • wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 15%;
  • wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić w 2025 roku nie mniej niż 8,14% (o 350 zł);
  • wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2024 roku, o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251), zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2024.

Strona pracowników zastrzega sobie prawo korekty zaproponowanych wzrostów wynagrodzeń oraz emerytur i rent m.in. w przypadku zmiany przez stronę rządową prognozowanych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2025 rok lub innych zdarzeń wpływających negatywnie na dochody pracowników.