Posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS w dniu 4 lipca br. poświęcono kilku ważnym zagadnieniom, w tym najważniejszego dla środowiska górniczego OPZZ – rozpatrzeniu problemu zaliczania do okresu pracy górniczej dni zwolnienia z pracy w związku z honorowym dawstwem krwi.

Renata Górna, Wydział Polityki Społecznej OPZZ

OPZZ wniosło na posiedzenie Zespołu wieloletni postulat środowiska górniczego, zgłaszany przez Związek Zawodowy Górników w Polsce, a dotyczący braku zaliczania do okresu pracy górniczej dni, w których pracownik uzyskał zwolnienie z pracy w związku z honorowym oddawaniem krwi. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele ZZG wskazywali na konieczność wyeliminowania niejasnych, obowiązujących uregulowań prawnych, dotyczących uprawnień dawców krwi – ustawa w tym względzie powinna wskazywać wprost, że dni wolne od pracy udzielone przez pracodawcę w związku z honorowym krwiodawstwem zostaną zaliczone do okresów pracy górniczej, o której mowa w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie, każdorazowe zwolnienie z pracy przez osobę wykonującą pracę górniczą jest równoznaczne z tym, że okres uzyskanego zwolnienia jest przez krwiodawcę „odpracowany”, gdyż nie zostanie wliczony do okresu uprawniającego do świadczeń emerytalnych – jest to sprzeczne z ideą zachęcania krwiodawców do oddawania krwi.
Postulat związkowców z OPZZ został przychylnie przyjęty do dalszych prac, zarówno przez stronę pracodawców, jak i rządową. Prace będą kontynuowane, a OPZZ i ZZG w Polsce jako wnioskodawcy przedstawią projekt stanowiska do dalszych prac w zespole.

Przedmiotem prac zespołu była także dyskusja nad postulatem wyłączenia obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie społeczne zleceniobiorców do 26 roku życia uczących się – w tym temacie także podjęto uzgodnienie dalszych prac zespołu. Wstępnie przyjęto także od dawna oczekiwany przez OPZZ projekt stanowiska strony społecznej Zespołu w sprawie określenia kierunku rozwiązywania problemu w zakresie emerytur pomostowych; głosowanie stanowiska odbędzie się w formule zdalnej z uwagi na brak qworum po stronie pracodawców.

Stronę rządową w posiedzeniu reprezentował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski. Ze strony OPZZ, na czele z wiceprzewodniczącym Sebastianem Koćwinem, w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Związku Zawodowego Górników w Polsce i eksperci z Wydziału Polityki Społecznej OPZZ.
(rg) zdjęcia: źródło / dzięki uprzejmości CPS Dialog