W dniu 19 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady OPZZ, podczas którego omówiono kilka istotnych kwestii. Pierwszym punktem było powołanie Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków. Dyskutowano także na temat obszarów współpracy pomiędzy OPZZ a Ministerstwem Sprawiedliwości, w czym uczestniczył Dariusz Mazur, Podsekretarz Stanu.

W trakcie spotkania omówiono i podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu przychodów i preliminarza wydatków na działalność statutową OPZZ za rok 2023. Poruszono także kwestie dotyczące założeń projektu budżetu państwa na 2025 r., propozycji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2025 oraz informacji o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, które stanowią podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2025. Przedstawiono również propozycje Rady Ministrów dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 r.