W dniach 15-19 kwietnia 2024 we włoskim mieście Florencja odbyła się trzecia(ostatnia) część szkolenie „Young European Trade Union Leaders”.

Jest to europejski program szkoleniowy dla młodych liderów związkowych, który ma na celu przygotowanie ich do najwyższych odpowiedzialności w ruchu związkowym. Skoncentrowany
na wymiarze europejskim, stanowi istotny krok we wzmacnianiu społecznego wymiaru Unii Europejskiej. Uczestnicy korzystają z debat, pracy grupowej i wizyt studyjnych, prowadzonych przez wielokulturowy zespół trenerów. Szkolenie toniezrównane możliwości dla młodych aktywistów,
by rozwijać się i uczyć w wielokulturowym środowisku, zdobywając bogactwo wiedzy i umiejętności
do radzenia sobie z złożonymi wyzwaniami.

Cele szkolenia:

  • Rozwijanie zdolności do integrowania wymiaru europejskiego i krajowego w pracy związkowej poprzez poprawę wiedzy o ekonomicznych i społecznych realiach w Europie, rozwijanie wiedzy na temat głównych polityk europejskich oraz krajowych realiów i stanowisk związków zawodowych.
  • Rozwijanie zdolności do pracy w wielokulturowym środowisku poprzez zrozumienie korzyści i specyficznych aspektów różnorodności kulturowej w Europie, budowanie, koordynowanie i prowadzenie wielokulturowych grup, rozwijanie zdolności uczestników do współpracy na poziomie europejskim.
  • Wzmacnianie zdolności do komunikowania się na tematy związkowe poprzez stosowanie wspólnej terminologii związkowej, prowadzenie i uczestnictwo w debatach, korzystanie z narzędzi online do pracy zespołowej na odległość, poprawę umiejętności redagowania wiadomości/prezentacji/raportów/syntezy.
  • Analizowanie złożonych sytuacji i projektowanie strategii związkowych poprzez rozwijanie umiejętności obserwacji, zdolności do analizy różnych rzeczywistości związkowych, ustalanie celów i proponowanie rozwiązań, sporządzanie planów działania związkowego.
  • Wkładanie w rozwój europejskiej tożsamości związkowej poprzez wzmacnianie umiejętności przywódczych, przyjmowanie stylu przywództwa, rozwijanie krytycznego myślenia, opracowywanie podejścia do zarządzania projektami.

Podczas spotkań uczestnicy z każdego kraju Unii Europejskiej mieli okazję wymienić się doświadczeniami związanymi z pracą w związkach zawodowych, warunkami pracy i płacy oraz działaniami podejmowanymi na różnych poziomach organizacji (lokalnym, regionalnymi, krajowym).

Jako reprezentanci Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych kontynuowali swój udział:

- Natalia Walkowiak- Związek Zawodowy Inżynierów i Techników

- Grzegorz Tomal- Związek Zawodowy Inżynierów i Techników

- Krzysztof Szaj- Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN

W czasie trwania szkolenia uczestnicy brali udział w sesjach dotyczących min. kompetencji liderskich, komunikacyjnych oraz stylu zarządzania Lidera Organizacji Związkowych.

Głównym punktem szkolenia była prezentacja wyników badań omówionych podczas pierwszej sesji szkoleniowej w Brukseli. Zespół Natalii i Krzysztofa zaprezentował referat pt. „Participation
of young people in trade unions”,
który poruszał istotne kwestie dotyczące powodów, dla których młodzi pracownicy niechętnie wstępują do związków zawodowych. Najważniejsze z tych powodów to brak odpowiednich informacji o działalności związkowej podczas edukacji szkolnej oraz obawa przed reakcją pracodawców, którzy niechętnie widzą działalność związkową w swoich firmach.

Natomiast zespół Grzegorza przedstawił badania na temat „Just Transition”. Koncepcja "Sprawiedliwej Transformacji" zyskuje na popularności na całym świecie, gdy kraje stawiają czoła wyzwaniom związanym z przejściem od paliw kopalnych do odnawialnych źródeł energii. Transformacja ta obejmuje nie tylko technologie i infrastrukturę, ale także zapewnia, że zmiany nie pozostawią w tyle pracowników, społeczności i regionów silnie uzależnionych od przemysłu paliw kopalnych. Zagadnienie to było omawiane na przykładzie Polski, Hiszpanii, Słowenii oraz Łotwy.

Absolwenci tego kursu są dobrze przygotowani do pełnienia ról przywódczych w związkach zawodowych, gotowi do podejmowania inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji pracowników oraz wzmocnienie ruchu związkowego na poziomie lokalnym, narodowym i europejskim

Kurs był realizowany w Centrum Badań i Szkoleń CISL - Centro Studi Ricerca e Formazione CISL - Studium Srl Firenze. Jest to znaczące centrum szkoleniowo-badawcze związane z Włoską Konfederacją Związków Zawodowych (CISL). Znajduje się na wzgórzach między Florencją a Fiesole,
a zostało założone w 1951 roku z głównym celem zapewnienia liderom CISL kulturalnego i zawodowego przygotowania, wspierając w ten sposób zobowiązanie organizacji do autonomii, pluralizmu
i demokracji.

Centrum oferuje różnorodne programy i inicjatywy skupiające się na kwestiach związanych z pracą, zarządzaniem organizacjami oraz bieżącymi trendami społeczno-ekonomicznymi. Organizuje kursy, seminaria i warsztaty, obejmujące ostatnio tematy takie jak wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy oraz aktualizacje w przepisach prawa pracy(Centro Studi Cisl). Dodatkowo centrum zajmuje się studiami historycznymi i kulturalnymi związanymi z ruchem pracowniczym, czego przykładem są seminaria na temat roli CISL w kulturze reprezentacji i uczestnictwa. Centro Studi CISL dysponuje również rozległymi obiektami, w tym specjalistyczną biblioteką i archiwami cyfrowymi, które są cennymi zasobami zarówno do badań historycznych, jak i współczesnych studiów nad pracą i związkami zawodowymi. Jego idylliczne położenie w spokojnym parku sprzyja atmosferze do nauki i refleksji.

Centro Studi CISL odgrywa kluczową rolę w ciągłym kształceniu i strategicznym rozwoju liderów CISL, zapewniając im odpowiednie przygotowanie do stawienia czoła wyzwaniom ewoluującego rynku pracy oraz krajobrazu społeczno-politycznego (CISL).