Na początku czerwca br. odbył się kongres belgijskiej FGBT. Delegaci wybrali sekretariat federalny FGTB, dyskutowali o przyszłości centrali oraz planach na kolejne 4 lata. W kongresie z ramienia OPZZ uczestniczyła Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca OPZZ oraz Magdalena Chojnowska z Wydziału Międzynarodowego OPZZ.

Wydział Międzynarodowy OPZZ, MCh

Przedstawicielki OPZZ 1 czerwca br. wzięły udział w seminarium zorganizowanym przez Instytut Współpracy Międzynarodowej Związków Zawodowych FGTB (IFSI) pt. Solidarni ponad granicami. W warsztatach wzięło udział 73 międzynarodowych partnerów związkowych FGTB, w tym z Rwandy, Beninu, Kolumbii, Brazylii i Maroka. Głównym tematem seminarium były kwestie wolności związkowych. Obecność wielu przedstawicieli związków zawodowych umożliwiła dokonanie przeglądu naruszeń praw i wolności w różnych państwach, w szczególności afrykańskich i z Ameryki Łacińskiej. Podsumowanie przedstawiła sekretarz federalna FGTB. Omówiła również sytuację w Belgii, gdzie prawa związków zawodowych są stale ograniczane, o czym mówi ostatni raport ITUC. (zapraszamy do zapoznania się z raportem tutaj)

Kolejne dni – 2 i 3 czerwca br., wypełniły wybory sekretariatu federalnego FGTB i ważne dyskusje. W wyborach wzięło udział 1500 działaczy. Delegaci wybrali Thierry'ego Bodsona na przewodniczącego i Mirandę Ulens na sekretarza generalnego. Gratulujemy!

Postulaty na przyszłość

FGTB opracowała swój strategiczny plan na przyszłość. Składa się z 10 postulatów, które koncentrują się na polityce gospodarczej i społecznej oraz określają wytyczne dla FGTB na najbliższe 4 lata. Te postulaty to:

  • lepsze płace i odnowiona siła nabywcza
  • lepsze warunki pracy
  • silniejszy system zabezpieczenia społecznego
  • sprawiedliwe opodatkowanie
  • większa kontrola państwa i silne usługi publiczne 
  • większa obecność związków zawodowych
  • poszanowanie swobód związkowych
  • europejska i międzynarodowa solidarność
  • nie dla skrajnej prawicy
  • reforma państwa.

O obronie swobód związkowych

Podczas kongresu zwracano wagę na bezprecedensową inflację, która pokazuje, że wzrost siły nabywczej (płac i świadczeń socjalnych) jest najlepszym zabezpieczeniem przed zubożeniem pracowników, z pracą lub bez. Dyskutowano również o znaczeniu państwa, usług publicznych i zabezpieczenia społecznego w walce o bardziej równe społeczeństwo. Istotną kwestią podnoszoną podczas obrad była walka ze skrajną prawicą, rasizmem i faszyzmem. Dla FGBT obrona swobód związkowych, w tym prawa do strajku, w Belgii i na świecie jest szczególnie ważna.

Delegaci zapoznali się także z wynikami barometru społeczno-gospodarczego.

Nie ma wątpliwości, że kongres pomógł zewrzeć szeregi FGTB na dwa tygodnie przed wielką narodową demonstracją zaplanowaną na 20 czerwca br. na rzecz zmiany belgijskiej ustawy o normie płacowej (tzw. ustawa z 1996 r.), która uniemożliwia Belgom wynegocjowanie realnych podwyżek płac.