30 stycznia 2023 roku rozpoczęliśmy projekt „Open for Business”! dotyczący badań nad partycypacją pracowniczą w sektorze handlu, w którym OPZZ pełni rolę partnera. Beneficjentem projektu jest hiszpański związek zawodowy FETICO.

Projekt realizujemy wspólnie z naszymi parterami zarówno od strony pracowników, jak i pracodawców z Polski, Włoch, Grecji, Czarnogóry, Serbii i Rumunii.

Obecnie przechodzimy do fazy badawczej, której celem będzie pogłębiona analiza partycypacji w sektorze handlu w poszczególnych krajach. Faza badawcza projektu będzie obejmowała wywiady, ankiety, badania w każdym z krajów partnerskich (zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców). Zbieranie danych i opracowanie praktycznych rekomendacji pozwoli na utworzenie Podręcznika Partycypacji Pracowniczej i Scenariuszy. Wymiar badawczy projektu stworzy publikację końcową mająca praktyczny wymiar dla zaangażowania pracowników w przewidywanie i zarządzanie zmianą w odniesieniu do nowych form pracy w sektorze handlowym. Wyniki te mogą być wykorzystane jako punkt odniesienia dla decydentów (w tym na poziomie UE), środowiska akademickiego i innych interesariuszy.

Celem projektu jest ułatwienie pracownikom zaangażowania w podejmowanie decyzji w poprzez dostosowanie się do nowych zmian w organizacji pracy. Produktami finalnymi projektu mają być:

  • publikacja "Podręcznik partycypacji pracowniczej w nowych formach pracy – sektor handlu"
  • krajowe sprawozdania ze studiów przypadków - sześciu sprawozdań w 6 krajach uczestniczących
  • scenariusze partycypacji pracowniczej
  • warsztaty krajowe
  • wideo na podstawie podręcznika
  • konferencja podsumowująca i rozpowszechnienie wiedzy

Więcej informacji o samym projekcie można znaleźć w zakładce „projekty i szkolenia UE”.