Powołana  Brukseli na kongresie założycielskim 8-9 lutego 1973 roku Europejska Konfederacja Związków Zawodowych ETUC obchodzi dziś swoje 50. urodziny.

ETUC mówi w imieniu europejskich pracowników, aby mieli oni silniejszy głos w procesie decyzyjnym UE. To jedyny głos związków zawodowych oraz strona dialogu na poziomie europejskim, w którego ramach zawarto szereg porozumień ramowych, które zostały następnie przekształcone w obowiązujące wszystkich członków UE, jak również kluczowy uczestnik europejskiego dialogu społecznego i partner dla Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Bez ETUC nie byłoby wielu postępowych, społecznych i pracowniczych, rozwiązań w naszej europejskiej Wspólnocie.

Zjednoczone działania na rzecz Europy Społecznej

ETUC dąży do tego, aby UE była nie tylko jednolitym rynkiem towarów i usług, ale także Europą socjalną, w której poprawa dobrobytu pracowników i ich rodzin jest równie ważnym priorytetem. Europejski model społeczny - do czasu nadejścia kryzysu - pomógł Europie stać się zamożnym, konkurencyjnym regionem o wysokim standardzie życia.

Dobre miejsca pracy, prawa pracownicze i sprawiedliwe społeczeństwo

EKZZ broni podstawowych wartości społecznych, takich jak solidarność, równość, demokracja, sprawiedliwość społeczna i spójność.

Walczy o:

 • podwyżki płac dla pracowników
 • pełne wdrożenie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych
 • wysokiej jakości miejsc pracy dla wszystkich
 • wysokiego poziomu ochrony socjalnej
 • równości płci i sprawiedliwego wynagrodzenia
 • zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • swobodny przepływ pracowników europejskich i położenie kresu dumpingowi społecznemu
 • wysokiej jakości usługi publiczne dostępne dla wszystkich
 • europejskie ramy służące podniesieniu standardów krajowego ustawodawstwa socjalnego
 • działania na rzecz zwalczania zmian klimatycznych przy jednoczesnym wspieraniu sprawiedliwych przemian dla pracowników
 • promowanie tych europejskich wartości społecznych w innych częściach świata.

Obecnie w jej ramach są stowarzyszone 93 konfederacje związkowe pochodzące z 41 krajów europejskich oraz 10 europejskich federacji branżowych.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od 2006 roku jest jej organizacją członkowską, systematycznie wzmacniając swoją pozycję w naszej wspólnej związkowej europejskiej centrali. Przewodniczący Piotr Ostrowski OPZZ i Wiceprzewodniczący Błażej Mądrzycki są członkami jej Komitetu Wykonawczego.