Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski w opinii konsultacyjnej z dnia 10 lutego odniósł się do Komunikatu Komisji, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz projektu Zalecenia Rady Unii Europejskiej w sprawie wzmocnienia dialogu społecznego w UE.

Piotr Ostrowski w piśmie wezwał polski rząd do poparcia projektu Zalecenia, które może spowodować poprawę na szczeblu krajowym, w szczególności tam, gdzie związki zawodowe dążą do poprawy dialogu społecznego i rokowań zbiorowych. Dla związków zawodowych to istotna kwestia „Silna Europa społeczna wymaga silnych partnerów społecznych”, zgodnie z programem OPZZ na lata 2022-2027, promowanie i wspieranie dialogu społecznego i jego uczestników jest celem samym w sobie.

Komunikat i towarzyszący mu Projekt Zalecenia Rady opierają się na zasadniczych elementach dobrze funkcjonującego dialogu społecznego w Unii Europejskiej: swobodzie zawierania porozumień i autonomii partnerów społecznych, poszanowaniu krajowych tradycji, zasad i praktyk oraz niezależności partnerów społecznych.

Za jego poparciem wymienił między innymi :

  • promowanie negocjacji zbiorowych i wspieranie ich zasięgu
  • budowanie potencjału dla partnerów społecznych, w tym wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+)
  • realizację obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie opracowywania i wdrażania polityk gospodarczych, społecznych i zatrudnienia zgodnie z praktykami krajowymi

Przewodniczący OPZZ nadmienił również o potrzebie działań w tym zakresie na poziomie krajowym, które w ostatnich latach potwierdziła Rada UE, która w ramach Semestru Europejskiego już czterokrotnie zaleciła Polsce poprawę otoczenia regulacyjnego, w szczególności przez zapewnienie skutecznych konsultacji publicznych i społecznych w procesie legislacyjnym oraz zaangażowania partnerów społecznych w proces kształtowania polityki.

Całą opinię znajdziesz TUTAJ

(M.Ch)