Wczoraj dyrektywa w sprawie przejrzystości wynagrodzeń, której celem jest zlikwidowanie różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w UE pokonała ostatnią przeszkodę w momencie, gdy na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego 427 głosami (przy 79 głosach przeciw i 76 wstrzymujących się) zatwierdzono ostateczny tekst dyrektywy.

Magdalena Chojnowska, Wydział Międzynarodowy

Dyrektywa ta obejmuje między innymi:

  • Zakaz stosowania klauzul dotyczących tajemnicy płacowej;
  • Prawo do żądania przejrzystych informacji na temat wynagrodzenia;
  • Zobowiązuje pracodawców, którzy w swoich sprawozdaniach dotyczących wynagrodzeń wskazują na co najmniej 5% różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, przeprowadzenie wspólnej oceny wynagrodzeń we współpracy z przedstawicielami pracowników;
  • Państwa członkowskie będą musiały zapewnić wprowadzenie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar które będą ponoszone przez pracodawców naruszających przepisy;
  • W wyniku naruszenia przepisów przez pracodawcę poszkodowany pracownik, będzie miał prawo do ubiegania się o odszkodowanie;
  • Zgodnie z przepisami struktury wynagrodzeń służące porównaniu poziomów wynagrodzeń muszą opierać się na kryteriach neutralnych pod względem płci i obejmować neutralne również pod tym samym względem systemy oceny i klasyfikacji stanowisk.

Następnie Rada Unii Europejskiej będzie musiała formalnie zatwierdzić porozumienie, zanim tekst zostanie podpisany jako akt prawny i opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE. Nowe przepisy wejdą w życie dwadzieścia dni po ich opublikowaniu.

Co prawda państwa członkowskie mają czas do 2026 r. na transpozycję dyrektywy do prawa krajowego, jednakże OPZZ, podążając za Europejską Konfederacją Związków Zawodowych (ETUC) uważa, że kobiety wystarczająco długo czekały na równe wynagrodzenie i wzywa rządy krajowe do natychmiastowego wprowadzenia dyrektywy w życie.

Esther Lynch, Sekretarz Generalna ETUC, skomentowała:

„Kobiety są nieproporcjonalnie dotknięte kryzysem kosztów utrzymania z powodu różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn i nie mogą sobie pozwolić na utratę kolejnych tysięcy w ciągu najbliższych trzech lat z powodu bezczynności rządu”

"Rządy krajowe powinny uczynić wdrożenie dyrektywy w sprawie przejrzystości wynagrodzeń priorytetem jako część ich odpowiedzi na kryzys związany z kosztami utrzymania. Mówimy tu o realnych pieniądzach dla pracowników, a nie tylko o statystykach”