W kwietniu OPZZ zwróciło z wnioskiem do Głównego Inspektora Pracy o pilną interwencję w związku ze strajkiem grupy kierowców z Uzbekistanu i Gruzji pracujących w przedsiębiorstwach z grupy AGMA & LUK: LUK MAZ, AGMEZ oraz IMPERIA.

O sprawie pisaliśmy TUTAJ

Jak się okazało, firmy te już wcześniej pozostawały w zainteresowaniu inspektoratu drogowego, a pojazdy należące do tych podmiotów podlegały kontrolom drogowym Inspekcji Transportu Drogowego. Jeszcze przed strajkiem kierowców pośród przeprowadzonych kontroli 24 z nich zakończyło się stwierdzeniem naruszeń. W ich efekcie na przedsiębiorców nałożono kary administracyjne lub ukarano kierowców mandatami karnymi.

„Do najczęściej stwierdzanych naruszeń należały naruszenia związane z przestrzeganiem norm dotyczących czasu prowadzenia pojazdów lub użytkowania urządzeń służących do rejestracji czasu pracy kierowcy, a także okazania wymaganych w trakcie wykonywania przewozu drogowego dokumentów, w tym w szczególności świadectwa kierowcy potwierdzającego m. in. posiadanie przez niego wymaganych kwalifikacji, a także orzeczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Co wykazały poprzednie kontrole WITD w Krakowie?

Wskazane przedsiębiorstwa zostały zgodnie z właściwością terytorialną poddane również kontrolom w siedzibie przedsiębiorstwa przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie.

W roku 2022 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie przeprowadził kontrole w siedzibach wszystkich trzech przedsiębiorstw, sprawdzając czy przedsiębiorcy wywiązują się z obowiązków wynikających z zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201). Kontrole zakończyły się stwierdzeniem nieprawidłowości i nałożeniem w postępowaniu administracyjnym maksymalnych kar finansowych.

W trakcie kontroli przeprowadzonych w przedsiębiorstwach inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego stwierdzili szereg naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym. Dotyczyły one m.in.: nieprzestrzegania norm czasu jazdy i odpoczynku, użytkowania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (tachografów samochodowych), wykonywania przewozu drogowego pojazdami nieposiadającymi aktualnych okresowych badań technicznych potwierdzających zdatność do ruchu drogowego, czy wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy przez kierowców nieposiadających ważnego świadectwa kierowcy. Za wszystkie stwierdzone naruszenia naliczono kary od 120 tys. zł do ponad 260 tys. zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosowano ustawowe ograniczenie kary pieniężnej. W przypadku jednej firmy do 25 tys. zł, w przypadku dwóch kolejnych do 30 tys. zł.

W efekcie stwierdzonych naruszeń zarówno z kontroli drogowych jak i w siedzibie przedsiębiorstwa Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego wszczęło wobec 2 z powyżej wskazanych przedsiębiorców postępowania w sprawie oceny dobrej reputacji, która jest jednym z wymogów wymaganych do posiadania uprawnień przewozowych. Jednocześnie należy wskazać, że wcześniej wobec tych dwóch podmiotów były już wydawane decyzje w przedmiocie cofnięcia wypisu z uprawnień przewozowych, cofnięcia świadectwa kierowcy, odmowy wydania świadectw kierowcy, jak również czasowego zawieszenia wydawania nowych świadectw kierowców”

Główny Inspektor Transportu Drogowego odpowiada na pismo OPZZ

W piśmie przesłanym do OPZZ przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego otrzymaliśmy informację, że zostało wydane polecenie niezwłocznego przeprowadzenia przez właściwą terytorialnie jednostkę Państwowej Inspekcji Pracy kontroli w podmiotach należących do grupy AGMA & LUK MAZ.

Czynności kontrolne zostały podjęte przez inspektorów pracy we wszystkich przedsiębiorstwach należących do tej grupy i aktualnie są w toku. Przedmiotem prowadzonych kontroli są zagadnienia z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń za pracę oraz weryfikacja zasadności powierzania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Realizowane czynności kontrolne mają także na celu ustalenie, jakiego rodzaju operacje transportowe wykonywali kierowcy, którym powierzono pracę w przedsiębiorstwach z grupy AGMA & LUK MAZ, w jakim okresie i na terytorium których państw, a także w jakiej wysokości wynagrodzenie otrzymali w związku z czasowym wykonywaniem pracy poza terytorium RP.

Powyższe pozwoli na podjęcie decyzji co do ewentualnego nawiązania współpracy z właściwymi organami za granicą, jeśli z dokonanych ustaleń wynikać będzie, że ww. mogą przysługiwać świadczenia finansowe wynikające z innego niż polskie ustawodawstwa pracy.

Jednocześnie otrzymaliśmy deklarację, że informacja o ustaleniach poczynionych przez inspektorów pracy i wynikach działań podjętych w ramach prowadzonych postępowań zostanie przekazana nam przekazana, odrębnym pismem, z chwilą zakończenia czynności kontrolnych.

(MCh)