Polityczne Forum Wysokiego Szczebla ONZ 2023 r., to coroczna konferencja, w ramach której członkowie ONZ omawiają są postępy realizacji Agendy 2030. Agenda ONZ to strategia rozwoju świata do 2030 roku, którą z obowiązało się realizować 193 państw, w tym Polska.

Katarzyna Pietrzak, Wydział Polityki Gospodarczej OPZZ

Strategia została przyjęta w 2015 r. wraz z niezwykle ambitnymi 17. Celami zrównoważonego rozwoju (poznaj bliżej Cele TUTAJ). Wypełnienie zobowiązań zawartych w Agendzie Organizacji Narodów Zjednoczonych ma doniosłe znaczenie dla poprawy warunków życia i pracy pracowników, stąd zaangażowanie związków zawodowych w działania rzecznicze. OPZZ od początku stoi na stanowisku, że bez zapewnienia pracownikom godnych warunków pracy i godziwych wynagrodzeń nie będzie można mówić o zrównoważonym rozwoju państw.

Forum ONZ będzie odbywać się w dniach 10-20 lipca 2023 r. Jego tematem przewodnim będzie „Przyspieszenie wychodzenia z pandemii COVID-19 i pełne wdrożenie Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach.” Co roku ONZ wybiera kilka z 17. Celów Agendy, których postępowi realizacji przygląda się szczególnie wnikliwie. W tym roku będzie to Cel 6.(Czysta woda i warunki sanitarne), Cel 7. (Czysta i dostępna energia), Cel 9.(Innowacyjność, przemysł i infrastruktura), Cel 11. (Zrównoważone miasta i społeczności) i Cel 17. (Partnerstwa na rzecz celów).

Ponadto, w trakcie Forum 40 państw, w tym Polska, przedstawi ONZ sprawozdanie z realizacji Agendy 2030. OPZZ, w ramach konsultowania projektu sprawozdania przygotowanego przez rząd dla ONZ, krytycznie oceniło postępy realizacji Celów zrównoważonego rozwoju przez Polskę, w szczególności odnoszących się do godnej pracy i równości płci a także dialogu społecznego(pisaliśmy o tym TUTAJ).

Forum ONZ to dobry moment na zasygnalizowanie postulatów związków zawodowych, w szczególności dotyczących godnej pracy i płacy, przestrzegania praw pracowniczych i związkowych oraz zwiększenia roli dialogu społecznego w gospodarce. Uważamy, że realizacja działań w tym zakresie jest kluczowa dla wypełnienia wszystkich Celów zrównoważonego rozwoju Agendy ONZ. Niestety, zostało jedynie 7 lat na wypełnienie zobowiązań z niej wynikających a wiele strategicznych ambicji Agendy jest zagrożonych (choćby w obszarze ubóstwa). OPZZ wraz z Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych przypomni w trakcie trwania Politycznego Forum Wysokiego Szczebla ONZ propozycje działań w ramach Celów 6, 7, 8, 9, 11, 17 zrównoważonego rozwoju. Będziemy o nich pisać w kolejnych dniach trwania Forum ONZ na stronie OPZZ.

Więcej informacji TUTAJ