W dniu 14 lutego 2019r. w siedzibie OPZZ odbyło się Komisji Ochrony Pracy OPZZ pod przewodnictwem przewodniczącego komisji Grzegorza Pawlaka.

W posiedzeniu komisji, oprócz jej członków brali udział: wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski i przewodniczący OPZZ Jan Guz, którzy przedstawili najważniejsze bieżące działania związkowe wynikające z aktywności OPZZ.

Na początku spotkania gościliśmy przedstawiciela Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego panią Dorotę Piętę z Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, która przedstawiła problematykę aktualnych kampanii społecznych, przedsięwzięć i inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa pracy na szczeblu krajowym i europejskim realizowanych m.in. przez CIOP – PIB, przy współudziale partnerów społecznych. To ciekawe inicjatywy m.in. polska kampania społeczna ,,Moda na Bezpieczeństwo”, która będzie realizowana w bieżącym roku czy ta dotycząca substancji niebezpiecznych i rakotwórczych.

Uzgodniono, że stałym punktem posiedzeń komisji będzie prezentacja przez dwóch członków problematyki bezpieczeństwa pracy i przestrzegania przepisów prawnej ochrony pracy, z uwzględnieniem działalności społecznej inspekcji pracy na terenie zakładu pracy, z uwzględnieniem oceny współpracy z organami inspekcji pracy w branży, zakładzie pracy i regionie. To ważny element edukacyjny, aby poznać dokładnie problemy każdej z branż w obszarze bezpieczeństwa pracy. Na obecnym posiedzeniu prezentacja objęła branżę rolniczą (kol. Grzegorz Wysocki ze ZZ Pracowników Rolnictwa RP) i energetyczną (kol. Czesław Odalski z MZZ Pracowników Energetyki Płockiej).

W dalszej części obrad dyskutowano nad: Regulaminem konkursu na Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy, inicjatywami OPZZ z okazji Tygodnia Bezpieczeństwa oraz obchodami Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, przekazanymi do konsultacji społecznych aktami prawnymi: nowelizacją rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz nowelizacją ustawy o społecznej inspekcji pracy.

Posiedzenie zakończono prezentacją członkom komisji informacji na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych – tę część przedstawił dyr. Wydziału Polityki Społecznej, Ubezpieczeń i Rynku Pracy OPZZ Bogdan Grzybowski.

(rg)