W dniu 14 października 2014 r. w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Ochrony Pracy OPZZ w kadencji działalności OPZZ na lata 2014 – 2018. Komisja jest organem opiniodawczo – doradczym dla OPZZ w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, a głównym celem jej działania jest udzielanie pomocy organom statutowym OPZZ w zakresie kształtowania polityki OPZZ w zagadnieniach dotyczących problematyki prawnej ochrony pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, promocji bezpiecznych warunków pracy, przestrzegania praworządności w stosunkach pracy oraz współdziałanie i wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami członkowskimi OPZZ w tym zakresie.

Organizacje członkowskie desygnowały do pracy komisji w obecnej kadencji 28 osób reprezentujących niemal wszystkie branże reprezentowane w OPZZ. Członkowie komisji w zdecydowanej większości są społecznymi inspektorami pracy. Spotkanie prowadziła wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska, której komisja podlega zgodnie z podziałem kompetencji kierownictwa. W czasie pierwszego posiedzenia komisja przyjęła Regulamin pracy oraz dokonała wyboru swoich władz – wybrano przewodniczącego, 9 wiceprzewodniczących oraz sekretarza komisji. Omówiono także Program OPZZ na lata 2014 – 2018 przyjęty na VIII Kongresie OPZZ, w szczególności skupiając się na zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy. Członkowie komisji przeprowadzili dyskusję nad planem działania komisji w kadencji 2014 – 2018. Na zakończenie wiceprzewodnicząca OPZZ omówiła sprawy bieżące związane z działaniami OPZZ i problematyką ochrony pracy. Ustalono także wiele istotnych kwestii organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie komisji w całej kadencji.

Nowowybrane władze Komisji ds. Ochrony Pracy OPZZ w kadencji 2014 – 2018:

Przewodniczący: DARIUSZ GOC (MNSZZ Pracowników EDF Wybrzeże S.A)

9 Wiceprzewodniczących: PATYRA KAMIL (ZZ Górników LW Bogdanka SA), GRZELKA ZENON (Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce), KUCYBAŁA BOŻENA (Ogólnopolski ZZ Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy), ŁUSZCZYŃSKA EDYTA (Federacja ZZ Przemysłu i Handlu Farmacja), SAMBORSKI JAN (Federacja ZZ Pracowników Mleczarstwa w Polsce), TERCJAK BOGUSŁAW (MOZSNZZ Pracowników przy Górażdże Cement S.A w Choruli), SZCZECIŃSKI BRONISŁAW (ZZ Dyżurnych Ruchu PKP), UGODZIŃSKA JANINA (Związek Zawodowy Poligrafów), WUDARCZYK TOMASZ (NSZZ Pracowników Banku Handlowego S.A. w Warszawie).

Sekretarzem komisji została Renata Górna - radca OPZZ w Zespole OPZZ ds. Zdrowia, Warunków Pracy i Osób Niepełnosprawnych.

oprac. Renata Górna OPZZ