W dniu 18 marca 2015r. w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji ds. Ochrony Pracy OPZZ, która jest organem opiniodawczo – doradczym dla OPZZ w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Skład komisji w obecnej kadencji liczy 31 osób reprezentujących wszystkie branże OPZZ, a jej członkowie w zdecydowanej większości są społecznymi inspektorami pracy.
Spotkanie prowadził przewodniczący komisji kol. Dariusz Goc.
       Dominującym tematem omawianym w czasie posiedzenia była dyskusja wokół ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy w kontekście skierowania przez Konfederację ,,Lewiatan" w grudniu ub. roku wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie zgodności z konstytucją ustawy o SIP. Niepokojącym jest fakt, że wyrok Trybunału może wpłynąć na konieczność zmian ustawowych, stąd ustalono, że zostanie powołany zespół roboczy w ramach komisji, w celu dokonania przeglądu ustawy i wypracowania związkowej koncepcji ewentualnych zmian. Przeprowadzono krótką dyskusję na ten temat – w jakich obszarach można byłoby zaproponować korektę przepisów? W zdecydowanej większości członkowie komisji zgodnie uznali, że jakiekolwiek propozycje ustawowe nie powinny zmieniać podległości społecznej inspekcji pracy i jej kierowania przez związki zawodowe.
       W czasie posiedzenia przyjęto plan pracy komisji w kadencji 2014 – 2018.
Każdy z członków komisji krótko przedstawił także stan bezpieczeństwa pracy w branży – wskazując co się dzieje w danej branży, jak wygląda współpraca z PIP i SIP w zakresie bhp i prawa pracy, wypadkowość, jakie są najważniejsze problemy. Uzgodniono także, że na każdym posiedzeniu będzie omawiana szczegółowo każda branża w kontekście bezpieczeństwa pracy. Na obecnym spotkaniu skupiono się przedstawieniu stanu bezpieczeństwa pracy w sektorze bankowym – informację szczegółową na ten temat przedstawił kol. Tomasz Wudarczyk, wiceprzewodniczący komisji i przewodniczący NSZZ Pracowników Banku Handlowego S.A w Warszawie.
       Na zakończenie omówiono aktualne działania OPZZ w obszarze ochrony pracy (szkolenia, plany pracy Państwowej Inspekcji Pracy i Rady Ochrony Pracy na 2015r., inicjatywy legislacyjne OPZZ w zakresie prawnej ochrony pracy, akty prawne), omówiono tematykę dialogu społecznego, Krajowego Funduszu Szkoleniowego i planowanych akcji protestacyjnych – informację w tych obszarach przedstawili: Paweł Śmigielski, Bogdan Grzybowski, a gościem szczególnym komisji był przewodniczący OPZZ Jan Guz.
       Najbliższe inicjatywy związane z problematyką bezpieczeństwa pracy to 28 kwietnia – Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.
oprac. Renata Górna OPZ
Sekretarz Komisji ds. Ochrony Pracy OPZZ