12 września br. w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji ds. Ochrony Pracy OPZZ, organu opiniodawczo – doradczego OPZZ w zakresie warunków i bezpieczeństwa pracy. Obradom przewodniczył Dariusz Goc.
     Planowany porządek spotkania obejmował w szczególności omówienie współpracy organizacji związkowych z Państwową Inspekcją Pracy, zapoznanie ze Sprawozdaniem PIP za 2015r. oraz wypracowanie wniosków Komisji w sprawie oceny współpracy pomiędzy związkami zawodowymi a organami inspekcji pracy wraz z rekomendacjami dla Rady OPZZ. 
     Członkowie komisji przedstawili opinie swoich organizacji w zakresie współpracy z inspekcją pracy; wnioski z dyskusji znalazły się w dokumencie dyskutowanym przez Radę OPZZ, która odbędzie się w dniu 28 września br. z udziałem kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy. Komisja rekomendowała kierownictwu OPZZ opracowane wnioski wynikające ze współpracy OPZZ i PIP. 
     Sprawy bieżące związane z działaniami OPZZ przedstawił obecny na posiedzeniu komisji przewodniczący OPZZ Jan Guz. Przewodniczący odniósł się w szczególności do spraw krajowych związanych z pracami Rady Dialogu Społecznego, aktywnością branżową OPZZ oraz tą związaną z dokumentem programowym OPZZ ,,Godna praca, płaca i emerytura". Omówił także działania podejmowane w ramach współpracy europejskiej m.in. w zakresie europejskiej płacy minimalnej czy Paktu na rzecz polityki społecznej.
     Obszerną część związaną z systemem zabezpieczenia emerytalno – rentowego omówił dyr. Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Bogdan Grzybowski. Przedstawił działania OPZZ związane z pracami nad prezydenckim projektem ustawy obniżającym wiek emerytalny, wysokością świadczeń emerytalno- rentowych, uwagi OPZZ związane z projektem ustawy budżetowej na 2017r. w zakresie polityki społecznej jak i projektem ,,Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju". 
     Podsumowaniem posiedzenia było przedstawienie aktywności OPZZ w zakresie polityki zdrowotnej i bezpieczeństwa pracy podejmowanej w ostatnim czasie przez OPZZ.
(rg)