W dniu 18 listopada 2015r. w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji ds. Ochrony Pracy OPZZ, która jest organem opiniodawczo – doradczym dla OPZZ w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.
Spotkanie prowadził przewodniczący komisji kol. Dariusz Goc. Uczestniczyli w nim także przewodniczący OPZZ Jan Guz, wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska i Renata Górna, radca OPZZ.
Dominującym tematem omawianym w czasie posiedzenia była dyskusja nad Sprawozdaniem z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za 2014r. oraz wypracowanie stanowiska Komisji wraz z rekomendacjami dla Rady OPZZ. W tej części posiedzenia uczestniczył dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Pan Krzysztof Kowalik. Po dyskusji przyjęto wstępny projekt wniosków w sprawie oceny przedmiotowego sprawozdania. Omówiono także współdziałanie organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ z Państwową Inspekcją Pracy w obszarze ochrony pracy.
W dalszej części posiedzenia każdy z członków komisji krótko przedstawił stan bezpieczeństwa pracy w swojej branży – wskazując co się dzieje w danej branży, jak wygląda współpraca z PIP i SIP w zakresie bhp i prawa pracy, wypadkowość, jakie są najważniejsze problemy. Kontynuowano także dyskusję wokół ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy w kontekście skierowania przez Konfederację ,,Lewiatan" w grudniu ub. roku wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie zgodności z konstytucją ustawy o SIP.
W zdecydowanej większości członkowie komisji zgodnie uznali, że jakiekolwiek propozycje ustawowe nie powinny zmieniać podległości społecznej inspekcji pracy i jej kierowania przez związki zawodowe. Komisja przyjmie w tej sprawie stosowne stanowisko na następnym posiedzeniu. Obecni na posiedzeniu członkowie kierownictwa omówili także bieżącą działalność i podejmowane inicjatywy OPZZ.

oprac. Renata Górna OPZZ
Sekretarz Komisji ds. Ochrony Pracy OPZZ