Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) negatywnie zaopiniowało projekt rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Przewiduje on podwyższenie stawki diety tylko o 8 zł!

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

Obecnie dieta przysługująca pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju wynosi 30 zł i obowiązuje od dnia 1 marca 2013 r. Mając na uwadze liczne wystąpienia i postulaty OPZZ, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zaproponowała w projekcie rozporządzenia podwyższenie stawki diety o 8 zł tj. do 38 zł.

Przy nowej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (38 zł), 20 proc. ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 7,60 zł (obecnie 6 zł), a ryczałt za nocleg, stanowiący 150 proc. diety – 57 zł (obecnie 45 zł). Natomiast zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 760 zł (obecnie 600 zł).

OPZZ nie akceptuje tej propozycji. Wpisuje się ona w negatywny trend przerzucania przez państwo ekonomicznego ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej z pracodawcy na pracownika. Jest ponadto nieadekwatna do rosnących wydatków, które muszą ponieść pracujący, aby pokryć zwiększone koszty wyżywienia w trakcie delegacji. Tylko w maju br. ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 13,5 proc. (r/r) a ceny usług restauracyjnych i hotelarskich o 15,7 proc. (r/r).

Warto podkreślić, że nie należy oczekiwać spadku cen żywności i napojów bezalkoholowych w najbliższym czasie, w ujęciu rok do roku, głównie z powodu dynamicznego wzrostu cen energii elektrycznej, paliw i nawozów - wręcz przeciwnie, ceny żywności będą rosły szybciej niż obecnie z uwagi na sytuację geopolityczną. Można zakładać, że w całym bieżącym roku inflacja przekroczy poziom 10 proc. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w proponowanej wysokości diety.

Dlatego OPZZ oczekuje urealnienia wysokości diety i dostosowania jej do aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz zrekompensowania realnych kosztów, które ponoszą pracownicy od 2013 r. W tym celu OPZZ zaproponowało, aby stawka diety wzrosła o 26 zł, do wysokości 56 zł za dobę podróży. OPZZ wniosło ponadto o wypracowanie systemowego rozwiązania, powiązanego ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, które przeciwdziałać będzie zamrażaniu w przyszłości stawki diety.

(nq)