Minister rodziny i polityki społecznej, rozporządzeniem z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu  w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej podwyższyła, ze skutkiem od 28 lipca 2022 r., kwotę diety w czasie podróży służbowej krajowej do 38 zł za dobę. To efekt działań Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na forum Rady Dialogu Społecznego i wielokrotnego przypominania rządowi o konieczności zmiany prawa w tym zakresie.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

Obecnie dieta przysługująca pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju wynosi 30 zł i obowiązuje od dnia 1 marca 2013 r. Mając na uwadze liczne wystąpienia i postulaty OPZZ, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zaproponowała niedawno w projekcie rozporządzenia dotyczącego podróży służbowej podwyższenie stawki diety o 8 zł tj. do 38 zł. Kwestia ta była omawiana na posiedzeniach Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS, w trakcie których OPZZ wskazywało na konieczność podniesienia stawki diety do wysokości wyższej niż proponuje resort rodziny i zaprzestania przerzucania przez państwo ekonomicznego ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej z pracodawcy na pracownika.

Przypomnijmy, że OPZZ negatywnie zaopiniowało projekt rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej w tej sprawie. W trakcie prac RDS wskazywaliśmy, że oczekujemy urealnienia wysokości diety i dostosowania jej do aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz zrekompensowania realnych kosztów, które ponoszą pracownicy od 2013 r. Dlatego OPZZ zaproponowało, aby stawka diety wzrosła o 26 zł, do wysokości 56 zł za dobę podróży. Wnieśliśmy ponadto o wypracowanie systemowego rozwiązania, powiązanego ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, które przeciwdziałać będzie zamrażaniu w przyszłości stawki diety.

W odpowiedzi na uwagi OPZZ minister rodziny i polityki społecznej poinformowała nas, że rząd obserwuje dynamiczne zmiany wskaźnika inflacji i rozważa ponowne podniesienie wysokości diety od stycznia przyszłego roku, na co liczymy.

Przy nowej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (38 zł), 20 proc. ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 7,60 zł (obecnie 6 zł), a ryczałt za nocleg, stanowiący 150 proc. diety – 57 zł (obecnie 45 zł). Natomiast zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 760 zł (obecnie 600 zł).

(nq)