Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) spotkało się 10 czerwca 2022 r. z grupą ekspertów Rady Europy do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi (GRETA), która przygotowuje ocenę przestrzegania przez Polskę Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi. Po raz pierwszy organizacje spotkały się w 2016 r.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

W ramach wizyty w Polsce przedstawiciele GRETA skoncentrowali się na ocenie prawa ofiar do wymiaru sprawiedliwości i skutecznych środków odwoławczych, które obejmują między innymi dostęp do odszkodowania i wypłatę zaległych wynagrodzeń. Eksperci odbyli szereg spotkań z przedstawicielami rządu, związków zawodowych, pracodawców i innych organizacji pozarządowych działających w Polsce.

W trakcie spotkania OPZZ przedstawiło związkowy punkt widzenia na kwestie pracy przymusowej w Polsce oraz udzieliło odpowiedzi na pytania ekspertów GRETA. Zaprezentowało podejmowane przez OPZZ działania na rzecz zmniejszenia popytu na wszelkie formy wyzysku. Ekspertów GRETA zainteresowało nasze zaangażowanie w certyfikację agencji zatrudnienia, powstanie Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce oraz w przygotowanie publikacji pn. „Praca przymusowa. Poradnik: jak ją rozpoznać i przeciwdziałać”.

Mówiąc o instrumentach, które mogą pomóc w redukcji popytu na nielegalną pracę w łańcuchu dostaw OPZZ wymieniło: wprowadzenie do Kodeksu karnego odrębnej definicji dotyczącej pracy przymusowej oraz uruchomienie działań prewencyjnych i edukacyjnych w zakresie pracy przymusowej, wzmocnienie pozycji związków zawodowych na rynku pracy, promowanie układów zbiorowych pracy na poziomie sektorowym, konieczność zwiększenia uprawnień inspektorów pracy i wzmocnienia Państwowej Inspekcji Pracy w wymiarze organizacyjnym i finansowym. Zasygnalizowało ponadto konieczność monitoringu przez GRETA tworzonych przepisów projektu dyrektywy o należytej staranności oraz raportowaniu niefinansowym.

(nq)