Kwestie związane z budżetem państwa na rok 2021, wysokością diety oraz płacą minimalną były przedmiotem prac Zespołu problemowego do spraw budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego, który spotkał się na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2022 r.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

Stronę rządową na posiedzeniu Zespołu reprezentowała Anita Czerwińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

W pierwszym punkcie porządku obrad Ministerstwo Finansów przedstawiło sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz aktualizację Programu Konwergencji.

Kolejnym omawianym punktem była kwestia projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Obecnie dieta przysługująca pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju wynosi 30 zł i obowiązuje od dnia 1 marca 2013 r. W projekcie rozporządzenia ministerstwo zaproponowało podwyższenie stawki diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju o 8 zł tj. do 38 zł. OPZZ negatywnie zaopiniowało tę propozycję i zgłosiło oczekiwanie, aby dieta zwiększyła się do 56 zł. Uzgodniono, że partnerzy społeczni prześlą do Biura RDS swoje stanowiska do przedmiotowego projektu rozporządzenia i podejmą próbę wypracowania kompromisu.

Następnie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło informację w sprawie dalszego procedowania nad podwójną waloryzacją minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku. Zdaniem ministerstwa partnerzy społeczni powinni ustalić wysokość płacy minimalnej od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca w jednej turze negocjacyjnej.

W pracach Zespołu wzięli udział członkowie Zespołu: Roman Piotrowski, wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce i Norbert Kusiak, ekspert OPZZ.

(nq)