Związki zawodowe są niezależne od pracodawcy i państwa oraz nie otrzymują dotacji z budżetu państwa, dlatego koszt utrzymania pomieszczeń związkowych, które znajdują się poza terenem zakładu pracy spoczywa na członkach związku zawodowego. Przy wysokich cenach gazu może to być poważny problem, dlatego Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) podjęło interwencję w tej sprawie.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

Z uwagi na bardzo dynamiczną sytuację na europejskim rynku gazu OPZZ zwróciło się do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o podjęcie przez stronę rządową dodatkowych dział osłonowych, które ochronią odbiorców prowadzących działalność społecznie użyteczną i realizujących ważne cele społeczne przed drastyczną podwyżką cen gazu. Szczególnie zagrożone wzrostem cen gazu są związki zawodowe, które zużywają paliwo gazowe na potrzeby realizacji działalności statutowej.

Co do zasady pracodawca jest obowiązany udostępnić zakładowej organizacji związkowej pomieszczenia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania działalności związkowej. Niestety, niektóre związki zawodowe, w przypadku utrudniania przez pracodawców prowadzenia działalności związkowej, zmuszone są korzystać z pomieszczeń poza terenem zakładu pracy, poza którym znajdują się również pomieszczenia związkowe struktur krajowych, branżowych i regionalnych. Tym samym związki te są traktowane tak samo, jak odbiorcy biznesowi gazu, których obowiązuje cennik rynkowy. Koszt utrzymania takich pomieszczeń spoczywa zatem na członkach związku zawodowego.

W obecnej sytuacji geopolitycznej, gdy ceny gazu biją kolejne rekordy, można założyć, że koszty użytkowania i ogrzania pomieszczeń związkowych drastycznie wzrosną w kolejnych miesiącach. Nie pozostanie to bez wpływu na realizację statutowych celów organizacji związkowych. W konsekwencji, środki, które powinny zostać wydatkowane na obronę praw pracowniczych będą musiały zostać przeznaczone na wzrost kosztów utrzymania pomieszczeń związkowych, co ograniczy potencjał ekonomiczny związków zawodowych i utrudni obronę praw pracowniczych.

Warto zauważyć, że środki finansowe, którymi dysponują organizacje związkowe nie są wysokie. Dlatego m.in. uzasadnione jest rozszerzenie grupy odbiorców, dla których ceny podlegają urzędowej kontroli w postaci zatwierdzania taryf przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o związki zawodowe i objęcie ich mechanizmem zamrożenia cen paliw gazowych. Już dziś z rozwiązania tego mogą korzystać niektóre kategorie odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej np. organizacje pożytku publicznego.

(nq)