travel-g4f503a9cf-1920
Minister rodziny i polityki społecznej zaproponowała, aby kwota diety w czasie podróży krajowej wzrosła od 1 stycznia 2023 r. z 38 zł do 45 zł za dobę podróży. To zbyt mało wobec inflacji, z którą przyjdzie się nam zmierzyć w 2023 r.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ

Choć podniesienie od 28 lipca br., zamrożonej od dziewięciu lat, wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju było oczekiwane przez OPZZ i w pełni uzasadnione ekonomicznie, to jednak jej wysokość (38 zł) wciąż nie odzwierciedla realnych kosztów, które ponoszą pracownicy w związku z wykonywaniem zadań służbowych zleconych przez pracodawcę. Nowa propozycja wzrostu od 1 stycznia 2023 r. wysokości diety krajowej (45 zł) także nie gwarantuje, że ekonomiczne ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej nie będzie dłużej przerzucane z pracodawcy na pracownika.

Wysoka inflacja, powyżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego (NBP), utrzyma się bowiem również w 2023 r. Potwierdzają to krajowe i zagraniczne ośrodki analityczne, dane NBP i Komisji Europejskiej.

Mając na uwadze powyższe OPZZ w opinii do projektu rozporządzenia wniosło do minister rodziny i polityki społecznej o urealnienie wysokości diety i dostosowanie jej do aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. W tym celu OPZZ proponuje, aby stawka diety wzrosła do 56 zł.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zaproponowało ponadto wypracowanie systemowego rozwiązania, powiązanego ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, które przeciwdziałać będzie zamrażaniu w przyszłości stawki diety.

Przy nowej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (45 zł), 20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 9 zł, a ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety – 67,50 zł. Natomiast zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 900 zł.

(nq)