OPZZ przedstawiło Prezesowi Rady Ministrów, pełniącemu funkcję Ministra Cyfryzacji swoje stanowisko dotyczące planowanego przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

To inwestycja, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa cybernetycznego zasobów administracji rządowej.

Przy akceptacji celu inwestycji, wątpliwości OPZZ wzbudziły przepisy ustawy, które w naszej ocenie nie gwarantują, że inwestycja zostanie zrealizowana w sposób najkorzystniejszy z punktu widzenia społecznego oraz z poszanowaniem praw pracowniczych. Jest to istotne tym bardziej, że inwestycja będzie wykonana ze środków publicznych a jej łączny koszt jest szacowany na 1 498,25 mln zł.

Chodzi w szczególności o wyłączenie inwestycji a także jej użytkowania z ustawy Prawo zamówień publicznych i wąskie zastosowanie do Krajowego Centrum Przetwarzania Danych jedynie kilku jej przepisów. Przez to oraz zapisy projektu ustawy, sposób wyboru wykonawcy może zwiększać ryzyko w obszarze przejrzystości a realizacja inwestycji może nie być bezkonfliktowa.

W ocenie OPZZ charakter inwestycji określonej w projekcie ustawy nie uzasadnia rezygnacji z zastosowania art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych w zamówieniach jej dotyczących, który określa wymagania w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Chodzi o to, aby przy realizacji inwestycji ze środków publicznych zatrudniać pracowników na umowę o pracę. 

Tym bardziej, że przedmiotem zamówień w ramach inwestycji Krajowe Centrum Przetwarzania Danych będą usługi lub roboty budowlane. Uważamy za niezbędne, aby projekt ustawy zawierał instrumenty zapewniające przestrzeganie przy realizacji inwestycji ze środków publicznych obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy wynikających z ustawodawstwa krajowego. Chodzi również o ochronę pracowników ewentualnych podwykonawców.

Dlatego OPZZ, zawnioskował o odpowiednie zmiany w projekcie ustawy, które spowodują, że inwestycja zostanie zrealizowana przejrzyście i zostaną uzyskane jednocześnie efekty społeczne oraz gospodarcze w stosunku do poniesionych nakładów.

(KP)